Căn cứ chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và hướng dẫn, định hướng của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chủ động rà soát, xây dựng chương trình thanh tra tỉnh Quảng Ninh theo chức năng, nhiệm vụ.

Về kế hoạch thanh tra năm 2023 của tỉnh, nhiệm vụ chủ yếu tập trung công tác thanh tra hành chính của thanh tra tỉnh, thanh tra cấp huyện; thanh tra chuyên ngành của các sở, ngành.

Cùng với đó, tập trung cho công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác xây dựng ngành.

Nghe và cho ý kiến, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh thống nhất với chương trình thanh tra, kế hoạch công tác thanh tra tỉnh năm 2023. Đồng thời yêu cầu, hoạt động thanh tra năm 2023 cần đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị, địa phương; bám sát chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp chính quyền địa phương và các bộ, ngành thuộc lĩnh vực quản lý.

Năm 2023, phải tăng cường công tác thanh tra cấp huyện; thanh tra chuyên ngành tập trung vào các lĩnh vực liên quan đến phòng, chống tham nhũng mà Trung ương yêu cầu; thanh tra tỉnh tập trung những nội dung lớn, có tác động rộng.

Đồng thời, tăng cường thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; thanh tra tập trung vào một số ngành, lĩnh vực, địa phương phát sinh nhiều sai phạm, tiêu cực, tham nhũng, nhiều đơn thư, khiếu nại, tố cáo, dư luận có nhiều ý kiến.

Trong kế hoạch công tác thanh tra năm 2023 phải quán triệt, thực hiện nghiêm và đúng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp, phát hiện xử lý sai phạm trong quá trình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; đặc biệt, lưu ý đến đấu thầu, đấu giá, quản lý sử dụng đất đai, tài sản công, hợp tác công tư, xã hội hóa dịch vụ công, ngân hàng, tài chính, tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, quy hoạch... cũng như các nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh tra.

Trọng Tài