Trình phương án lập thêm hai phòng thuộc Sở Tài chính và Công Thương
13:40 05/06/2023