Đội Quy tắc Đô thị phối hợp chính quyền địa phương giải tỏa vi phạm
23:39 12/04/2021