Cảnh cáo ông Huỳnh Minh Sở, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai
13:09 15/09/2021