Tổng thu từ khách du lịch trong tháng 1 2023 ước đạt 1 163 tỷ đồng
22:38 30/01/2023