UBND thị xã Phú Mỹ có “tiền hậu bất nhất” trong việc thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng đất đai
06:00 13/04/2024