Thanh tra chuyển 33 hồ sơ mua sắm vật tư y tế có dấu hiệu phạm tội sang cơ quan điều tra
22:21 29/06/2022