Đa dạng các hình thức phòng chống tham nhũng

Công tác PCTN, TC được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đã tạo bước chuyển biến rõ rệt, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; củng cố lòng tin của Nhân dân; làm trong sạch Đảng và hệ thống chính trị, đưa đất nước ngày càng phát triển.

Trong công tác PCTN, TC Nghệ An đã có nhiều biện pháp đa dạng, nhiều hình thức nhằm đưa công tác này đi vào đời sống, lồng ghép trong các hoạt động chuyên môn của các cơ quan, đơn vị. Trong đó, quan tâm công tác cải cách hành chính đảm bảo quy trình, giảm bớt các khâu thừa, không cần thiết, các bước dễ xảy ra tham nhũng.

Chỉ tính riêng quý I/2024, toàn tỉnh Nghệ An đã có 129 lượt công chức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị chuyển đổi vị trí công tác; 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện đã được các sở, ban, ngành tham mưu xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử theo đúng quy định.

Hệ thống dịch vụ công một cửa điện tử đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, thuận lợi.

Việc thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn được triển khai quyết liệt. Nghệ An đã ban hành Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2024, trên cơ sở đó Thanh tra tỉnh đã ban hành và Kế hoạch số 64/KH-TTR ngày 31/01/2024 về xác minh tài sản thu nhập năm 2024, trong đó tiến hành xác minh tài sản, thu nhập tại 4 sở, ngành của tỉnh.

Đặc biệt, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu kịp thời, có hiệu quả chức năng nhiệm vụ được giao về công tác PCTN, TC, cải cách tư pháp, tiếp công dân và xử lý đơn thư. Đồng thời đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai sơ kết các chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đáng chú ý như: Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Sơ kết 05 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý kiến nghị, phản ánh của dân; Sơ kết 05 năm thực hiện Quy định số 194-QĐ/TW, ngày 23/5/2019 của Ban Bí thư về phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương trong công tác nội chính, PCTN,TC và cải cách tư pháp.

Cùng với đó, tổ chức đoàn kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế. Phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tham mưu Ban Chỉ đạo ban hành thông báo, kết luận kết quả kiểm tra chuyên đề việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế và Kế hoạch số 60-KH/TU, ngày 20/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021.

Phối hợp Công an tỉnh tham mưu Ban Chỉ đạo triển khai đoàn kiểm tra về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực; phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, kinh tế, tiêu cực. Ban hành văn bản để chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ về công tác nội chính, PCTN, TC và cải cách tư pháp, nhất là giải quyết các vụ việc, vụ án, xử lý đơn, thư, kiến nghị phản ánh của công dân...

leftcenterrightdel
 Thanh tra tỉnh công bố thanh tra đột xuất liên quan dự án đầu tư trên địa bàn phường Hưng Dũng, TP Vinh. Ảnh: Châu Yên

Công tác tiếp công dân cũng được thực hiện đảm bảo đúng quy định, quy trình, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp 36 lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo và đăng ký tham dự phiên tiếp công dân định kỳ hàng tháng của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Tiếp nhận 271 đơn thư gửi đến Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh về PCTN,TC, trong đó: Tố cáo 49 đơn, khiếu nại 54 đơn, kiến nghị, phản ánh 168 đơn; chuyển 43 đơn đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền để xử lý, giải quyết; hướng dẫn, trả lời công dân 50 đơn; xếp lưu 178 đơn theo quy định. Ban hành nhiều văn bản để theo dõi, nắm thông tin và báo cáo kết quả giải quyết đơn, thư của công dân.

Tham mưu tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng và hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTN,TC cấp tỉnh năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và Hội nghị trực tuyến giới thiệu về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực công tác nội chính và căn cước công dân, định danh điện tử, dữ liệu dân cư tại điểm cầu Nghệ An. Triển khai Quy định số 48-QĐ/TU, ngày 28/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy...

Chú trọng công tác tuyên truyền

Năm 2024, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 44/KH-UBND về thực hiện Chiến lược Quốc gia PCTN, TC đến năm 2030 của tỉnh; đồng thời yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan căn cứ kế hoạch để triển khai thực hiện. Đến nay, 100% sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan đã xây dựng Chiến lược Quốc gia về PCTN, TC đến năm 2030 của cơ quan, đơn vị mình.

Tỉnh Nghệ An chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác phổ biến, tuyên truyền, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về PCTN, TC gắn với cải cách hành chính và tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng hình thức lồng ghép với các hội nghị giao ban, qua báo chí, truyền thanh, truyền hình; đưa kết quả hoạt động PCTN, TC trên bản tin nội bộ và các phương tiện thông tin đại chúng…

Trong kỳ, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 24 lớp tập huấn, hội nghị với 1.580 lượt người tham gia. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã thực hiện một số chuyên đề về công tác Nội chính - Phòng, chống tham nhũng trên cả 2 sóng phát thanh – truyền hình và nhiều tin, bài, phóng sự về công tác PCTN, TC trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, trong quý I/2024, các cơ quan, đơn vị đã ban hành mới 220 văn bản, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 43 văn bản về định mức, tiêu chuẩn, chế độ; thực hiện 22 cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về định mức, tiêu chuẩn; kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của 80 cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn tại 102 cơ quan, tổ chức, đơn vị, qua kiểm tra không phát hiện vi phạm.

leftcenterrightdel
Thanh tra tỉnh Nghệ An quán triệt tổ chức bốc thăm, lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập. Ảnh: Kim Anh

Tỉnh Nghệ An đã thường xuyên đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kiên trì xây dựng văn hóa tiết kiệm, liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch của UBND tỉnh như: Kế hoạch số 44/KH.UBND ngày 17/01/2024 về thực hiện Chiến lược Quốc gia về PCTN, TC đến năm 2030 của tỉnh Nghệ An; Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 21/01/2024 về thực hiện công tác PCTNTC năm 2024; Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 08/3/2024 về đánh giá công tác PCTN năm 2023 và Kế hoạch số 64/KH-TTR ngày 31/01/2024 của Thanh tra tỉnh về xác minh tài sản thu nhập năm 2024.

Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là các quy định về công khai, minh bạch; kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý...

Song song với đó, tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ xử lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo tỉnh Nghệ An về PCTN, TC theo dõi, chỉ đạo.

Ngoài ra, đã phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan tố tụng để xử lý kịp thời các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng được phát hiện trong quá trình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

Minh Khôi - Đức Mạnh