Dừng diễu hành các mô hình Trung thu từ ngày 2 10
23:05 02/10/2023