Đồng ý cho thôi chức Trưởng phòng Giáo dục đối với ông Phan Văn Thiết
21:59 21/03/2023