Hội nghị hiệp thương lần thứ ba là một việc rất hệ trọng của quá trình bầu cử
13:25 16/04/2021