Bộ Chính trị yêu cầu có chính sách tuyển dụng, tiền lương đột phá với văn nghệ sĩ giỏi
19:33 12/07/2024