Trong nhóm cán bộ, công chức, viên chức ở 3 cấp tỉnh, huyện và xã bị kỷ luật, truy tố trách nhiệm hình sự, có 179 cán bộ, 831 công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; 217 công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và 108 trường hợp bị khởi tố, truy tố.

Đáng chú ý, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý bị kỷ luật có 19 trường hợp bị cách chức (cấp huyện 13 người, cấp xã 6 người); 6 trường hợp buộc thôi việc (cấp huyện 4 người, cấp xã 2 người); có 1 trường hợp cấp tỉnh bị khiển trách.

Đối với nhóm đảng viên, trong số 3.154 trường hợp bị kỷ luật Đảng thì cấp xã “đội sổ” với 2.715 trường hợp, cấp huyện có 439 và cấp tỉnh có 14 trường hợp bị kỷ luật Đảng; trong số 302 trường hợp bị khởi tố, truy tố hình sự thì có 207 trường hợp đảng viên ở cấp xã, 80 trường hợp cấp huyện và 5 trường hợp cấp tỉnh.

Xuân Thống