Theo chương trình làm việc, từ ngày 3 - 11/11, Tổ Công tác Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra tại một số đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh về việc triển khai các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng, chống tham nhũng; kết quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định pháp luật; kết quả phát hiện và xử lý tham nhũng.

Kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; kết quả thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập theo Nghị định số 130/NĐ/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ; việc thực hiện chế độ báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng.

Các nội dung thanh tra trong thời kỳ từ 1/1/2016 đến ngày 30/6/2022.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn nhấn mạnh, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn xác định công tác phòng, chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, được triển khai đồng bộ, bài bản.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị, địa phương được thanh tra và các đơn vị liên quan chủ động nội dung báo cáo, hồ sơ, tài liệu đảm bảo khách quan, trung thực, đầy đủ, cũng như các điều kiện khác phục vụ tổ công tác của Thanh tra Chính phủ theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trọng Tài