Xác định hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát là nội dung không thể thiếu của quản lý Nhà nước, hàng năm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành các quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra. Cùng với đó, kịp thời chỉ đạo Thanh tra tỉnh và cơ quan chức năng triển khai thực hiện thanh tra, kiểm tra đột xuất theo quy định; xử lý trùng lặp, chồng chéo trong công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán…

Trong những năm qua, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được Quảng Ninh thực hiện bài bản, có trọng tâm, trọng điểm; tập trung vào một số lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, được dư luận quan tâm như quản lý tài nguyên, khoáng sản, đất đai, xây dựng cơ bản, đầu tư công...

Tiêu biểu, thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đấu tranh xử lý các vi phạm liên quan đến quản lý tài nguyên, khoáng sản; gắn vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, trưởng công an địa phương khi để xảy ra sai phạm.

Đặc biệt, tập trung thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai. Từ năm 2016 đến nay, tỉnh đã chỉ đạo tổ chức rà soát các dự án; qua đó, yêu cầu các chủ đầu tư cam kết tiến độ, xử lý thu hồi đất đối với các dự án vi phạm theo quy định. Đối với các dự án vi phạm chưa có quyết định giao đất thì thực hiện chấm dứt hoạt động đầu tư, hủy bỏ quy hoạch, hủy bỏ địa điểm nghiên cứu quy hoạch theo đúng quy định của pháp luật.

Với cách làm quyết liệt, từ năm 2016 đến nay, Quảng Ninh đã thu hồi 70 dự án hết hạn không được gia hạn với tổng diện tích 419,5ha; thu hồi 143 dự án do tự nguyện trả lại đất với tổng diện tích 11.568,6ha; thu hồi do chậm tiến độ, vi phạm pháp luật đất đai 59 dự án với tổng diện tích 1.513,1ha...

Cùng với đó, tỉnh cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện các hành vi nhũng nhiễu, hách dịch, gây phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp để xử lý nghiêm minh. Thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật lao động, kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, văn hóa giao tiếp với nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức.

Trong 6 năm (2016 - 2022), các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức kiểm tra 923 đơn vị. Qua đó, phát hiện một số tồn tại, hạn chế; kịp thời đề xuất, kiến nghị hình thức xử lý cũng như biện pháp khắc phục, chấn chỉnh kịp thời, góp phần tích cực vào việc xây dựng chính quyền liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đối với việc thực hiện các kết luận, kiến nghị thanh tra, kiểm toán, từ năm 2016 đến nay, Quảng Ninh đã thực hiện 6/11 kiến nghị, xử lý trách nhiệm 2 tổ chức, 1 cá nhân theo kết luận của Thanh tra Chính phủ. Đồng thời, đã thu hồi 9.766 triệu đồng/38.112 triệu đồng phải thu hồi; giảm trừ quyết toán 445 triệu đồng/445 triệu đồng; xử lý trách nhiệm 4 tổ chức, 8 cá nhân theo kết luận của thanh tra bộ, ngành Trung ương.

Các ngành cũng đã thu hồi 482.404 triệu đồng/532.294 triệu đồng; giảm trừ quyết toán 77.373 triệu đồng/86.331 triệu đồng; xử lý khác 336.761 triệu đồng/358.215 triệu đồng; xử lý trách nhiệm 1.096 tổ chức, 1.220 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 6 vụ việc; đã thu hồi 2.919.928m2 đất/44.964.867m2 đất kiến nghị phải thu hồi... theo kết luận của thanh tra tỉnh, sở, ngành, địa phương.

Để có được kết quả đó, sau khi có kết luận, kiến nghị của các cuộc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, bí thư các địa phương phân công thường trực cấp ủy trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện các kết luận, kiến nghị; bố trí đầu mối tham mưu cho cấp uỷ địa phương về nội dung này.

Đối với những vụ việc có vi phạm của cán bộ, đảng viên, các cấp ủy đã chỉ đạo ủy ban kiểm tra cấp ủy cùng cấp kiểm tra dấu hiệu vi phạm, quá trình thực hiện bảo đảm đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Đặc biệt, Thanh tra tỉnh đã chủ động lập sổ theo dõi và ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra để kiểm tra việc tổ chức thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; qua đó, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong tổ chức thực hiện kết luận thanh tra; kiến nghị cấp có thẩm quyền có biện pháp kiên quyết đối với các doanh nghiệp chây ỳ, không thực hiện các kết luận thanh tra...

Với sự chỉ đạo quyết liệt, bài bản, thời gian qua, công tác thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã thực sự phát huy vai trò, hiệu quả; các kết luận, kiến nghị thanh tra, kiểm toán được triển khai thực hiện nghiêm túc; qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, củng cố thêm niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền địa phương.

Trọng Tài