Sau khi TTCP công bố kết luận thanh tra, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Hồng Diên đã ký Công văn số 1934-CV/TU, ngày 24/9/2019 về việc thực hiện kết luận thanh tra của TTCP.

Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của TTCP tại Kết luận thanh tra số 1137/KL-TTCP ngày 10/7/2019.

Kết quả thực hiện báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào kỳ họp đầu tháng 10/2019.

Tiếp đó, ngày 30/9/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã ban hành Kết luận số 75-KL/TU về việc nghiêm túc thực hiện các kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Ban Thường vụ kết luận: Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém, vi phạm được nêu tại Kết luận thanh tra số 1137/KL-TTCP, bảo đảm đúng các quy định của pháp luật.

Thời gian hoàn thành trước ngày 31/12/2019.

Yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các vi phạm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (thời kỳ 2011 - 2016) và đất đai, môi trường (thời kỳ 2006 - 2016) theo các kiến nghị của TTCP; báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 25/12/2019.

Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và các ngành liên quan theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra và báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, ngày 25/9/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Đặng Trọng Thăng đã ban hành Văn bản số 4050/UBND-BTCD, chỉ đạo Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các kiến nghị của TTCP tại Kết luận thanh tra số 1137/KL-TTCP.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Văn bản số 7856/VPCP-V.I ngày 31/8/2019 của Văn phòng Chính phủ và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 07/10/2019 Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã ký ban hành Kế hoạch số 99/KH-UBND về việc thực hiện Kết luận thanh tra số 1137/KL-TTCP.

Về xử lý trách nhiệm, yêu cầu 18 cơ quan, tổ chức, đơn vị và 7 chủ đầu tư dự án nêu trong kết luận thanh tra kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân qua các thời kỳ để xảy ra các sai phạm.

Căn cứ kết quả kiểm điểm, có biện pháp xử lý đối với tập thể, cá nhân trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Về khắc phục các tồn tại, hạn chế: Giao trách nhiệm cho từng sở, ngành, địa phương, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ chủ trì tiến hành kiểm tra, rà soát, khắc phục các tồn tại, hạn chế.

Về xử lý kinh tế: Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND huyện, thành phố và đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan kiểm tra, xem xét, xử lý và tiến hành xác định các nghĩa vụ tài chính để thu hồi về ngân sách Nhà nước đối với các dự án được nêu tại phần kiến nghị của Kết luận thanh tra.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức cá nhân liên quan báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) trước ngày 10/12/2019 để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ và TTCP theo quy định.

Trọng Tài