Thanh tra Bộ GDĐT giao Phòng Thanh tra Hành chính (Phòng Nghiệp vụ 1) thực hiện công khai thông báo và thông báo tới Trường Đại học Thương mại; hoàn thành hồ sơ và đưa vào lưu trữ theo quy định.

Theo Kết luận thanh tra số 243, Trường Đại học Thương mại là một trong những cơ sở đào tạo đại học lớn, có bề dày truyền thống và uy tín trong nước và quốc tế, đã đào tạo ra nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực kinh tế và quản lý kinh tế. Trường là một trong các đơn vị thực hiện tốt chủ trương các lĩnh vực hoạt động liên quan đến tổ chức bộ máy, nhân sự, quản lý tài chính, tài sản…

Tuy nhiên, Bộ GDĐT cũng chỉ ra không ít hạn chế, thiếu sót trong tổ chức cán bộ; quản lý tài chính; quản lý tài sản; tuyển sinh đào tạo đối với trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; việc cho thuê tài sản hay công tác kỷ luật viên chức chưa bảo đảm đúng quy định…

Trách nhiệm dẫn đến hạn chế, thiếu sót được chỉ ra qua thanh tra thuộc tập thể, cá nhân trong thời kỳ thanh tra là 2018 - 2020 là Hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, trưởng, phó các đơn vị, trực thuộc trường và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Bộ GDĐT đã giao Trường Đại học Thương mại tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế một số văn bản về công tác tổ chức cán bộ của trường theo các quy định hiện hành của pháp luật; rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức, đơn vị trực thuộc trường theo quy định; tiếp tục rà soát và thực hiện đúng các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ, đặc biệt chú trọng đến công tác tuyển dụng viên chức, quy hoạch và bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ.

Trong công tác quản lý tài chính, tiếp tục rà soát thực hiện các kiến nghị còn chưa thực hiện về công tác quản lý tài chính; sửa đổi, bổ sung quy chế tài chính nội bộ; rút kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện công khai tài chính, bảo đảm đủ nội dung và đúng thời hạn; sắp xếp và bố trí, đào tạo lại đội ngũ giảng viên, không để lặp lại tình trạng có những giáo viên chưa đủ giờ chuẩn, có giáo viên dạy vượt giờ quá cao, chi trả tiền thừa giờ không đúng quy định của Bộ luật Lao động…

Trong công tác quản lý tài sản, rà soát điều chỉnh, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công theo các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản công; thực hiện đầy đủ, thường xuyên việc kê khai tài sản và chế độ báo cáo kê khai tài sản, tình hình quản lý, sử dụng tài sản công theo các quy định của Nhà nước…

Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm trong việc thực hiện quy trình, thủ tục cho thuê, thanh lý tài sản công bảo đảm đúng, đầy đủ theo các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản công; trong việc thực hiện quy trình, thủ tục mua sắm trang thiết bị, cải tạo, sửa chữa, theo quy định của Nhà nước về đầu tư, đấu thầu; xử lý sai phạm theo thẩm quyền.

Đối với công tác đào tạo liên kết với nước ngoài, khắc phục tồn tại được chỉ ra qua thanh tra bảo đảm đủ diện tích sàn xây dựng, cơ sở vật chất để tổ chức thực hiện liên kết đào tạo với nước ngoài theo đúng quy định; rút kinh nghiệm trong việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh và thông báo tuyển sinh, tuyển sinh các ngành: Quản trị kinh doanh, Tài chính Ngân hàng, Quản lý kinh tế, Kế toán trong thời kỳ thanh tra đã chỉ ra qua thanh tra.

Bộ GDĐT cũng yêu cầu tập thể lãnh đạo trường tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với những hạn chế, thiếu sót, sai phạm trong phạm vi thẩm quyền được giao được chỉ ra qua thanh tra đối với tổ chức, cá nhân và đơn vị thuộc, trực thuộc trường…

Qua chia sẻ về kết quả thực hiện xử lý sau thanh tra, đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học Thương mại cho biết, ngay sau khi nhận được kết luận thanh tra của Bộ GDĐT, tập thể lãnh đạo nhà trường đã tổ chức họp với các đơn vị liên quan xem xét kỹ các tồn tại của từng lĩnh vực công tác, phân tích nguyên nhân của những tồn tại, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân, nghiêm túc phê bình, rút kinh nghiệm và bàn các phương án khắc phục. Đồng thời, ban hành kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế được chỉ ra qua thanh tra có lộ trình thực hiện cụ thể và có báo cáo tiến độ thực hiện theo đúng quy định.

Lê Phương