Về thanh tra hành chính, toàn ngành Thanh tra tỉnh Tiền Giang thực hiện 31 cuộc thanh tra, trong đó có 22 cuộc triển khai trong kỳ và tiếp tục thực hiện 9 cuộc năm 2023 chuyển sang.

Nội dung thanh tra chủ yếu về thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ; việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng, đất đai, thực hiện các chương trình, dự án mục tiêu; trách nhiệm của thủ trưởng trong thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), phòng, chống tham nhũng (PCTN).

Đã ban hành 8 kết luận thanh tra đối với 8 đơn vị. Qua thanh tra, tổng số tiền phát hiện có vi phạm là 11,05 tỷ đồng. Kiến nghị xử lý vi phạm gồm thu hồi nộp ngân sách số tiền 2,59 tỷ đồng; xử lý khác 8,46 tỷ đồng. Bên cạnh đó, kiến nghị xử lý hành chính 25 cá nhân (kiến nghị có hình thức xử lý kỷ luật 3 cá nhân, kiểm điểm rút kinh nghiệm 22 cá nhân) và nhiều kiến nghị rút kinh nghiệm, chấn chỉnh trong công tác quản lý, điều hành.

Về thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, toàn ngành thực hiện 621 cuộc, trong đó có 104 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 517 cuộc đột xuất.

Những lĩnh vực thanh tra, kiểm tra chủ yếu là bảo vệ công trình giao thông, trật tự, an toàn giao thông vận tải, kinh doanh vận tải hành khách, điều kiện hoạt động của các bến khách ngang sông, hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa; việc tuân thủ quy định pháp luật của các cơ sở kinh doanh dược, quy định về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất nước đóng chai; việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình; việc xây dựng theo giấy phép xây dựng, quy hoạch xây dựng; hoạt động kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; việc chấp hành pháp luật trong hoạt động chăn nuôi, việc sử dụng chất cấm tại cơ sở chăn nuôi; kiểm tra giá, kiểm tra tiền công đức...

Qua kết luận thanh tra, báo cáo, thông báo kết quả kiểm tra 612 cuộc đối với 1.038 tổ chức, cá nhân, có 111 trường hợp vi phạm. Tổng số tiền vi phạm 410,18 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 122,58 triệu đồng; kiến nghị xử lý khác 287,6 triệu đồng. Tổng số quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành là 100 quyết định đối với 34 tổ chức và 66 cá nhân; số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 919,62 triệu đồng.

Trong kỳ báo cáo, số lượt công dân đã tiếp là 213 lượt với 243 người. Trong quý I, các cơ quan hành chính Nhà nước toàn tỉnh nhận 320 đơn. Số đơn đã xử lý: 318 đơn/320 đơn tiếp nhận. Trong đó, đơn đủ điều kiện xử lý là 224 đơn (207 vụ việc). Về đơn tố cáo, trong kỳ báo cáo thụ lý giải quyết 6 đơn tố cáo, đã giải quyết 3/6 đơn thuộc thẩm quyền, còn 3 đang thẩm tra xác minh.

Đối với giải quyết kiến nghị phản ánh, 128 đơn phản ánh, kiến nghị đã được các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp ghi nhận, xem xét trả lời bằng văn bản 94/128 đơn, đang xem xét giải quyết 34 đơn, giao các bộ phận tham mưu xác minh, làm rõ để trả lời cho công dân.

Công tác phối hợp với các ban ngành được Thanh tra tỉnh Tiền Giang thực hiện tốt, đã phối hợp với Kiểm toán Nhà nước, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh xử lý chồng chéo, trùng lặp trong thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Quý I/2024, được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự định hướng, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, ngay từ đầu năm, ngành Thanh tra tỉnh đã chủ động, linh hoạt trước diễn biến tình hình kinh tế - xã hội, tập trung triển khai thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN, tiêu cực.

Công tác thanh tra, kiểm tra được triển khai thực hiện theo kế hoạch, thanh tra, kiểm tra đột xuất đáp ứng tốt yêu cầu lãnh đạo, quản lý của UBND tỉnh, giám đốc các sở, ngành; đảm bảo tiến độ, đạt chất lượng, hiệu quả, đúng trình tự, thủ tục, kiến nghị xử lý vi phạm đúng quy định pháp luật, chấn chỉnh trong quản lý, điều hành tiếp tục được chú trọng; xử lý nghiêm và kịp thời các chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, đặc biệt là đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; công tác giám sát hoạt động đoàn thanh tra được thực hiện theo quy định.

Hoạt động thanh, kiểm tra chuyên ngành được triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước, tỷ lệ thu hồi và thu phạt vi phạm hành chính qua thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đạt cao (đạt 100% và 94,1%).

Vũ Linh