Nhiều kết quả trong năm 2022

 Theo báo cáo công tác thực hành tiết kiệm (THTK), chống lãng phí (CLP) năm 2022 ngày 14/3/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam, năm qua, UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến, triển khai Quyết định số 2262/QĐ-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình Tổng thể THTK, CLP năm 2022; chỉ đạo thực hiện việc cập nhật, công khai các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác THTK, CLP trên cổng thông tin điện tử của tỉnh Quảng Nam và các cơ quan, đơn vị.

Trong năm, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác THTK, CLP trên phạm vi toàn tỉnh, đã ban hành Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 14/02/2022 về việc ban hành Chương trình Tổng thể THTK, CLP năm 2022 của tỉnh Quảng Nam với mục tiêu thực hiện quyết liệt, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp THTK, CLP trong các lĩnh vực, góp phần huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phòng, chống, khắc phục hậu quả của thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã ban hành chương trình THTK, CLP năm 2022 để triển khai thực hiện.
UBND tỉnh cũng đã chủ động báo cáo HĐND tỉnh để ban hành nhiều văn bản quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ để triển khai thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh. Phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo theo cơ chế phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ ngân sách, trong đó chú trọng tiết kiệm ngay từ khâu phân bổ dự toán. Từng cấp ngân sách đã chủ động xây dựng phương án cắt giảm ngân sách và điều hành dự toán để đảm bảo cân đối ngân sách và thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn toàn tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng đã quan tâm triển khai thực hiện tốt các cơ chế quản lý tài chính, đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ cho các cơ quan, đơn vị; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ cụ thể, rõ ràng, công khai các định mức, tiêu chuẩn chế độ chi tiêu, sử dụng ngân sách; tạo điều kiện cho cán bộ, công chức giám sát; xây dựng phương án chi trả thu nhập tăng thêm, thực hiện tốt công tác công khai tài chính, góp phần cải tiến lề lối làm việc và cải cách hành chính, qua đó đã góp phần từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực.

Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, đẩy mạnh việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về các giải pháp cụ thể liên quan đến công tác THTK, CLP.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1386/QĐ-UBND ngày 24/05/2022 của UBND tỉnh về kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 25/4/2022 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Kế hoạch số 6348/KH- UBND ngày 27/09/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 203-KH/TU ngày 08/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 25/4/2022 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Chủ động sắp xếp, điều chỉnh các nhiệm vụ chi phù hợp với khả năng thu ngân sách. Tăng cường quản lý chi ngân sách Nhà nước, bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả.

Tăng cường quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định của pháp luật.

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đầu tư xây dựng, chi tiêu ngân sách, tài sản công, tài nguyên thiên nhiên theo quy định mới để đáp ứng yêu cầu THTK, CLP, cải cách hành chính được kịp thời.

Tiếp tục thực hiện cơ chế giao quyền tự chủ cho cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013, Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ.

Thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Quản lý và sử dụng tài sản công và các văn bản có liên quan trong mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại, phương tiện, thiết bị làm việc.

Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, đất đai theo hướng chặt chẽ, hiệu quả để khai thác tối đa tiềm năng, đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc rà soát, sắp xếp các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; rà soát lại công tác bổ nhiệm cán bộ theo quy định; tổ chức tuyển dụng công chức thông qua thi tuyển theo quy định.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về THTK, CLP. Các cơ quan, đơn vị phải xác định nhiệm vụ THTK, CLP là một trong những công tác trọng tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp để tập trung chỉ đạo thực hiện.

Tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra theo chương trình, kế hoạch nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các vụ việc lãng phí.

Một số giải pháp thực hiện

 Căn cứ chỉ đạo của Tỉnh ủy, Chương trình THTK, CLP của tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, chủ tịch UBND cấp huyện theo lĩnh vực và phạm vi quản lý, có trách nhiệm xây dựng chương trình THTK, CLP của đơn vị, cấp mình theo hướng quy định cụ thể các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm. Chỉ đạo thống nhất việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm đã ban hành, phân công rõ ràng trách nhiệm của từng đơn vị, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức để thực hiện có hiệu quả.

Thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong THTK, CLP. Chú trọng tăng cường vai trò của các cơ quan thông tin truyền thông đại chúng trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, phát động mạnh mẽ đến toàn thể cộng đồng về THTK, CLP. Tiếp tục thực hiện phân cấp quản lý đầu tư xây dựng cơ bản cho các đơn vị, địa phương phù hợp với năng lực quản lý. Quy định cụ thể về vai trò, trách nhiệm của Chủ đầu tư trong quản lý các khâu của quá trình đầu tư xây dựng cơ bản đối với từng công trình, dự án nhằm hạn chế thất thoát ngân sách Nhà nước.

Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013, Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ. Kết hợp việc thực hiện cơ chế tự chủ với việc lập, phân bổ, giao dự toán ngân sách hằng năm cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập một cách hợp lý, tiết kiệm. Nâng cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc quản lý, điều hành và sử dụng ngân sách Nhà nước. Đẩy mạnh công tác tự kiểm tra nội bộ trong từng cơ quan, tổ chức, đơn vị để kịp thời phát hiện những trường hợp lãng phí, sử dụng tiền và tài sản Nhà nước sai quy định và chấn chỉnh, xử lý kịp thời.

Tăng cường quản lý Nhà nước trong mua sắm phương tiện đi lại và trang thiết bị làm việc theo hướng đúng tiêu chuẩn, chế độ và phục vụ thiết thực cho yêu cầu công tác. Tiếp tục thực hiện việc rà soát, sắp xếp lại nhu cầu sử dụng tài sản Nhà nước theo chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Tăng cường vai trò quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên, đảm bảo việc khai thác, sử dụng đúng quy hoạch, tránh thất thoát, lãng phí. Thực hiện tốt công tác phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý Nhà nước cấp tỉnh với các địa phương để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhằm quản lý chặt chẽ và khai thác tối đa tiềm năng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn Nhà nước và các doanh nghiệp cổ phần có vốn Nhà nước chú trọng nâng cao chất lượng quản trị và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp để bảo toàn được nguồn vốn ngân sách Nhà nước và có lãi.

Thực hiện nghiêm việc tuyển dụng, sử dụng lao động theo yêu cầu công việc, vị trí việc làm. Tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ. Thực hiện việc rà soát lại công tác cán bộ, quản lý chặt chẽ thời gian lao động, kiểm tra, giám sát chất lượng, bảo đảm năng suất, hiệu quả công việc và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị. Triển khai thực hiện việc tinh giản biên chế theo lộ trình đã quy định. Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp lại tổ chức, bộ máy theo kế hoạch đã đề ra.

Nâng cao vai trò của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và tổ chức đoàn thể các cấp, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền đối với nhân dân trong công tác THTK, CLP.