Kế hoạch có mục đích xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập (sau đây gọi tắt là người có nghĩa vụ kê khai) nhằm đánh giá tính chính xác, trung thực, rõ ràng nội dung kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai. Thông qua công tác xác minh tài sản, thu nhập nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, công chức trong việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập.

Xác minh tài sản, thu nhập nhằm ngăn ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng (nếu có) đối với người có nghĩa vụ kê khai; thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; nâng cao hiệu quả, hiệu lực của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu việc xác minh tài sản, thu nhập thực hiện theo thủ tục, trình tự quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và Quyết định số 70/QĐ-TTCP ngày 08/3/2021 của Thanh tra Chính phủ về công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Thanh tra Chính phủ. Việc xác minh tài sản, thu nhập được tiến hành kịp thời, công khai, khách quan, trung thực.

Xác minh người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập là đối tượng thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập hằng năm tại 12 cơ quan, đơn vị, địa phương, tương đương 20% cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc thẩm quyền kiểm soát của Thanh tra tỉnh bao gồm: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, UBND thành phố Hội An, UBND huyện Duy Xuyên, UBND huyện Phú Ninh, UBND huyện Tiên Phước, UBND huyện Nam Giang, Công ty TNHH MTV Phát triển Hạ tầng Khu Công nghiệp Chu Lai, Công ty Cổ phần Bến xe Quảng Nam.

Số lượng người được lựa chọn để xác minh ngẫu nhiên phải bảo đảm tối thiểu 10% số người có nghĩa vụ kê khai hằng năm tại mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương được xác minh.

Người có nghĩa vụ kê khai được xác minh là đối tượng thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập hằng năm và trong thời gian 04 năm liền kề chưa được xác minh về tài sản, thu nhập. Trừ các trường hợp sau: Người đang bị điều tra, truy tố, xét xử, đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận, đang học tập, công tác ở nước ngoài từ 12 tháng trở lên.

Việc lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh được thực hiện công khai bằng hình thức bốc thăm, mời đại diện Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh dự và chứng kiến việc lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh.

Thời gian bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên: Quý I/2023.

Thời gian thực hiện xác minh: Hoàn thành trước ngày 10/5/2023.

Căn cứ kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành kế hoạch xác minh và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch xác minh đảm bảo theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và Quyết định số 70/QĐ- TTCP ngày 08/3/2021 của Thanh tra Chính phủ về công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Thanh tra Chính phủ.