Theo báo cáo, UBND tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành góp phần nâng cao trách nhiệm, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác THTK, CLP gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Năm 2022, các cơ quan thanh tra, kiểm tra đã linh hoạt triển khai thực hiện thanh tra, kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị, địa phương theo kế hoạch đề ra và thực hiện các cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã góp phần tác động tích cực đến nhận thức, hành động của đơn vị và người đứng đầu các đơn vị về công tác điều hành quản lý tài chính, ngân sách, quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản, công tác THTK, CLP.

Trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng ngân sách năm 2022 và thanh tra, kiểm tra, toàn tỉnh đã tiết kiệm được 559.935,76 triệu đồng và 148.355,7 m2 đất; trong đó: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo chủ trương của Chính phủ để thực hiện cải cách tiền lương: 364.719 triệu đồng; tiết kiệm tại các cơ quan được giao quyền tự chủ (chi thường xuyên): 28.976,83 triệu đồng; tiết kiệm thông qua công tác thẩm định, mua sắm, sửa chữa tài sản: 987,64 triệu đồng; tiết kiệm thông qua công tác quản lý tài chính đầu tư xây dựng cơ bản (kể cả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành): 112.575,76 triệu đồng; tiết kiệm thông qua phát hiện các khoản sai phạm trong công tác thanh tra, kiểm tra: 52.676,37 triệu đồng và 148.355,7 m2 đất.  

Về kết quả công tác thanh tra hành chính, toàn ngành triển khai 186/186 cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2022 (trong đó, có 99 cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng về thực hiện pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng), đạt tỷ lệ 100% kế hoạch năm; tiếp tục thực hiện 19 cuộc thanh tra năm 2021 chuyển sang và thực hiện 51 cuộc thanh tra đột xuất.

Ban hành 193 kết luận thanh tra (trong đó, có 19 kết luận thanh tra của các cuộc thanh tra năm 2021 chuyển sang); phát hiện sai phạm 50.350,824 triệu đồng và 148.355,7 m2 đất tại 600 đơn vị, cá nhân được thanh tra; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 28.151,733 triệu đồng và 144.490,2 m2 đất; kiến nghị chấn chỉnh, giảm trừ quyết toán, xử lý khác 22.199,091 triệu đồng và 3.865,5 m2 đất; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 224 tập thể, 264 cá nhân, kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 01 vụ.

Thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 20.305,470 triệu đồng (trong đó, thu hồi sai phạm của các đoàn thanh tra đã triển khai trong niên độ báo cáo năm 2022 là 11.730,876 triệu đồng và đôn đốc thu hồi sai phạm các năm trước chuyển sang là 8.574,594 triệu đồng).

Xử lý kiểm điểm rút kinh nghiệm 185 tập thể, 291 cá nhân; khiển trách 03 cá nhân và cảnh cáo 01 cá nhân/245 tập thể, 312 cá nhân có liên quan đến sai phạm (kể cả các tập thể và cá nhân của năm trước chuyển sang theo dõi xử lý); chưa xử lý 60 tập thể, 17 cá nhân.

Qua công tác tuyên truyền về công tác THTK, CLP, người dân đã nâng cao ý thức trong xây dựng nếp sống mới và đời sống văn hóa ở các khu dân cư.

Trong năm, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, thiên tai diễn biến phức tạp… nên nhân dân đã THTK để ổn định đời sống, phát triển sản xuất.

Việc tổ chức lễ hội và các hoạt động khác có sử dụng nguồn lực đóng góp của nhân dân được cắt giảm tối đa, các hoạt động được tổ chức đều bảo đảm tiết kiệm, đúng mục đích, hiệu quả, công khai, minh bạch, giữ gìn thuần phong, mỹ tục, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, lành mạnh, không gây lãng phí.

Về kết quả công tác thanh tra chuyên ngành, tổ chức thực hiện 365 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 3.565 tổ chức, cá nhân; phát hiện và xử lý 536 tổ chức, cá nhân vi phạm; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 2.325,55 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính 6.684,66 triệu đồng.

Thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 662,904 triệu đồng thông qua công tác thanh tra, kiểm tra (trong đó, đôn đốc thu hồi 86,456 triệu đồng từ năm trước chuyển sang) và 5.915,66 triệu đồng thông qua hoạt động xử phạt hành chính.

Ngoài ra, các cơ quan thanh tra đã triển khai thanh tra trách nhiệm thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Phòng chống tham nhũng đối với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị.

Qua thanh tra đã yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tích cực chủ động thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chấn chỉnh đối với cơ quan, đơn vị chưa thực hiện tốt trách nhiệm hoặc chưa quan tâm đúng mức đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng nhằm góp phần thực hiện tốt công tác THTK, CLP.

Huyền Châu