Kế hoạch nhằm đánh giá thực trạng việc triển khai thực hiện công tác PCTN của địa phương trong năm 2022 theo các quy định của Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu việc đánh giá công tác PCTN phải đảm bảo khách quan, khoa học, tiết kiệm, hiệu quả. Việc triển khai bộ chỉ số phải được thực hiện đồng bộ giữa cơ quan được UBND tỉnh giao chủ trì với các cơ quan có trách nhiệm cung cấp số liệu, chứng cứ có liên quan, tránh chồng chéo, trùng lắp, không làm ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị.

Theo kế hoạch, Thanh tra tỉnh Quảng Nam tham mưu UBND tỉnh thành lập tổ công tác của UBND tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện đánh giá, xây dựng báo cáo đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2022 với thành phần như sau: Mời đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh tham gia tổ công tác và mỗi cơ quan cử một cán bộ tham gia tổ giúp việc cho tổ công tác. Đại diện lãnh đạo các sở: Tư pháp, Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Tiếp công dân tỉnh làm thành viên tổ công tác và mỗi cơ quan cử một cán bộ tham gia Tổ giúp việc cho tổ công tác.

Chánh Thanh tra tỉnh được giao làm tổ trưởng tổ công tác của UBND tỉnh và thành lập tổ giúp việc cho tổ công tác của UBND tỉnh; đồng thời là đầu mối phối hợp, liên lạc, trao đổi với tổ công tác đánh giá của Thanh tra Chính phủ.

Về tổ chức hướng dẫn, thu thập thông tin, tài liệu, lập hồ sơ đánh giá, xây dựng báo cáo đánh giá của UBND tỉnh, giao tổ công tác của UBND tỉnh hướng dẫn các sở, ban, ngành; UBND  các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan (sau đây gọi tắt là các cơ quan, đơn vị, địa phương) tổ chức việc thu thập thông tin, tài liệu, lập hồ sơ đánh giá đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

Tổ công tác của UBND tỉnh chịu trách nhiệm thu thập thông tin, tài liệu từ các cơ quan, đơn vị, địa phương; lập hồ sơ đánh giá; xây dựng báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2022 của UBND tỉnh; tham mưu UBND tỉnh gửi báo cáo đánh giá về Thanh tra Chính phủ trước ngày 31/5/2023.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm thu thập thông tin, tài liệu và cung cấp về tổ công tác của UBND tỉnh trước ngày 20/4/2023. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cung cấp quá thời hạn nêu trên xem như không thực hiện cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan.

Việc cung cấp thông tin, tài liệu được thực hiện bằng văn bản gửi về tổ công tác của UBND tỉnh qua Phòng Nghiệp vụ 2, Thanh tra tỉnh; đồng thời bằng dữ liệu điện tử theo địa chỉ paca.quangnam@gmail.com.

Nhằm bảo đảm việc triển khai thực hiện bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2022 đúng tiến độ và nội dung cần báo cáo, giao tổ công tác của UBND tỉnh thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện cung cấp thông tin, tài liệu theo quy định; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét xử lý đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương không thực hiện, hoặc thực hiện không kịp thời việc cung cấp thông tin, tài liệu.

Tổ công tác của UBND tỉnh được giao chủ trì, phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện kế hoạch này. Tham mưu UBND tỉnh thực hiện bộ chỉ số theo đúng biểu mẫu, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc cung cấp thông tin, tài liệu; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh ban hành báo cáo đúng thời gian quy định. Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét xử lý đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện việc cung cấp số liệu, chứng cứ. Tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện đánh giá, xây dựng báo cáo đánh giá công tác PCTN của tỉnh Quảng Nam và giải trình (nếu có).

Thanh tra tỉnh phối hợp với Sở Tài chính dự trù kinh phí thực hiện kế hoạch này trình UBND tỉnh phê duyệt.

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về nội dung, thông tin, tài liệu, chất lượng báo cáo; cung cấp thông tin, tài liệu theo nội dung báo cáo của đơn vị mình và các nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác chuyên môn của ngành về tổ công tác của UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) theo đúng thời gian quy định tại kế hoạch này. Cử 01 cán bộ làm đầu mối phối hợp, liên lạc, trao đổi với tổ công tác của UBND tỉnh.

Sở Tài chính thẩm định dự trù kinh phí thực hiện kế hoạch này trình UBND tỉnh phê duyệt.

Phạm Thanh