D.A Trại sản xuất giống điệp và khu nuôi điệp thương phẩm trên biển tại xã Vạn Yên được UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận và phê duyệt chi tiết mặt bằng năm 2003.

Diện tích thuê đất, mặt nước để thực hiện D.A là 1.044.638m2. Chủ đầu tư đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) diện tích 1.000.000m2 để nuôi điệp thương phẩm; phần diện tích thuê 44.638m² để xây dựng trại sản xuất giống điệp chưa được cấp GCNQSDĐ.

Theo báo cáo, công ty đã đầu tư một số hạng mục công trình, thực hiện nuôi thả điệp và một số chủng loại thủy hải sản khác (tu hài, ngao hoa..) liên tục đến năm 2018; các năm 2019, 2020, 2021 do chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các hoạt động sản xuất kinh doanh bị ngưng trệ cho đến nay.

Tiến hành thanh tra, Sở NN&PTNT Quảng Ninh đánh giá, các thủ tục pháp lý liên quan đến D.A về đất đai đã được chủ đầu tư triển khai cơ bản hoàn thiện. Công ty đã thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với phần diện tích đất, mặt nước được thuê; trong quá trình triển khai, đã xây dựng một số hạng mục công trình.

Đến thời điểm thanh tra, công ty chưa hoàn thiện xong việc xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt; các công trình đã xây dựng không còn sử dụng, có hạng mục đã xuống cấp.

Đối với phần diện tích 44.638m2, công ty đã được giao đất, bàn giao đất tại thực địa, ký hợp đồng thuê đất nhưng chưa được cấp GCNQSDĐ.

Đặc biệt, đối chiếu điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Đồn đến năm 2040 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 266/QĐ-TTg ngày 17/2/2020, khu vực D.A được định hướng chủ yếu là đất mặt nước; đất du lịch, khu du lịch; đất rừng phòng hộ; đất rừng đặc dụng. Tính chất, chức năng của D.A không còn phù hợp với quy hoạch chung.

Đối chiếu quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu vực Đông Bắc Cái Bầu, Khu Kinh tế Vân Đồn được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1698/QĐ-UBND ngày 31/5/2021, khu vực 4,4ha trên đất liền của D.A được định hướng chủ yếu là đất hỗn hợp không ở - thương mại - dịch vụ - dịch vụ du lịch; đất bãi đỗ xe; đất mặt nước. Tính chất, chức năng của D.A không còn phù hợp với quy hoạch phân khu...

Không chỉ vậy, kết luận thanh tra cũng chỉ rõ, diện tích 100ha khu nuôi điệp thương phẩm trên biển của D.A chưa có quy hoạch phân khu. Đặc biệt, nằm trong ranh giới Vườn Quốc gia Bái Tử Long đã được Thủ tướng Chính phủ xác lập.

“UBND huyện Vân Đồn, Sở Thủy sản (nay là Sở NN&PTNT), Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trong việc trình UBND tỉnh phê duyệt địa điểm của D.A; chấp thuận, phê duyệt quy hoạch chi tiết bố trí mặt bằng; phê duyệt quyết định thuê đất, cấp GCNQSDĐ đối với diện tích 100ha của khu nuôi điệp thương phẩm nằm trong ranh giới Vườn Quốc gia Bái Tử Long đã được Thủ tướng Chính phủ xác lập”, kết luận thanh tra khẳng định.

Ngoài ra, theo kết luận, D.A cũng chưa thực hiện các thủ tục, hồ sơ liên quan về lĩnh vực xây dựng theo quy định; chưa có hồ sơ pháp lý về bảo vệ môi trường.

Hiện trạng hoạt động nuôi trồng thủy sản của D.A chưa đạt được các yêu cầu về mục tiêu, quy mô, công suất, sản phẩm thủy sản như đã được phê duyệt. Tại thời điểm kiểm tra, công ty không thực hiện sản xuất giống và nuôi điệp thương phẩm; có một số hộ dân đang thực hiện việc nuôi trồng thuỷ sản trên một phần diện tích (100ha) khu nuôi điệp thương phẩm của công ty.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Sở NN&PTNT phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ninh xem xét chỉ đạo Công ty Cổ phần INTIMEX Việt Nam tiếp tục quản lý, sử dụng đúng mục đích, ranh giới, diện tích thuê đất tại Quyết định số 1773/QĐ-UBND ngày 31/3/2004 của UBND tỉnh Quảng Ninh cho đến khi được cơ quan có thẩm quyền quyết định; chấp hành đầy đủ quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, lâm nghiệp, thủy sản và các quy định khác có liên quan…

Hết thời gian giao đất (ngày 31/5/2024), đề nghị UBND tỉnh xem xét không tiếp tục giao đối với khu nuôi điệp thương phẩm diện tích 100ha do nằm trong ranh giới Vườn Quốc gia Bái Tử Long đã được Thủ tướng Chính phủ xác lập và không còn phù hợp với quy hoạch chung.

Không giao để sản xuất giống thủy sản đối với khu trại sản xuất giống điệp (4,4ha) do không còn phù hợp với quy hoạch chung và quy hoạch phân khu; công ty không còn triển khai thực hiện sản xuất giống thủy sản.

Về xử lý trách nhiệm, yêu cầu chủ đầu tư nghiêm túc rút kinh nghiệm và khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu.

Để tăng cường trách nhiệm và nâng cao chất lượng công tác tham mưu quản lý Nhà nước ở lĩnh vực này, yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành: Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh; Sở Xây dựng quán triệt để rút kính nghiệm các nội dung còn tồn tại, hạn chế theo lĩnh vực được phân công thuộc chức năng, nhiệm vụ thẩm quyền được giao đến các phòng, ban, đơn vị và cá nhân có liên quan (nếu có).

Đồng thời, UBND huyện Vân Đồn, Sở NN&PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, xem xét kiểm điểm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan.

Trọng Tài