D.A có tổng mức đầu tư 270 tỷ đồng

D.A Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 341 (Quốc lộ 18C) từ Khu Kinh tế Cửa khẩu Móng Cái đến Khu Kinh tế Cửa khẩu Bắc Phong Sinh - giai đoạn 2, được HĐND tỉnhphê duyệt tại Quyết định số 81/QĐ-HĐND, ngày 2/11/2018; với mục tiêu cụ thể hóa quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050.

D.A góp phần kết nối giao thông thuận lợi giữa Khu Kinh tế Cửa khẩu Móng Cái đến Khu Kinh tế Cửa khẩu Bắc Phong Sinh; lưu thông hàng hóa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của TP Móng Cái, huyện Hải Hà nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung.

Từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng vùng biên để thực hiện chủ trương ổn định và di dân vùng biên giới nhằm kết hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia.

D.A do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tư; tổng mức đầu tư 270 tỷ đồng. Nguồn vốn từ ngân sách Trung ương và các nguồn vốn hợp pháp khác. Đơn vị tư vấn lập D.A là Công ty Cổ phần Tư vấn Miền Bắc.

Đến thời điểm thanh tra, D.A đã cơ bản hoàn thành, hiện đã bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng. D.A hoàn thành trước 5 tháng so với thời hạn đề ra; là một trong những công trình trọng điểm chào mừng 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh.

Thanh tra tỉnh Quảng Ninh nhận xét, D.A đã được Trung ương quan tâm hỗ trợ, bố trí vốn đầu tư; được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương, UBND tỉnh phê duyệt D.A đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Quá trình lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương, phê duyệt D.A đều lấy ý kiến tham gia của các sở chuyên ngành và thẩm định giá thiết bị, vật tư, vật liệu xây dựng; trên cơ sở ý kiến tham gia của các sở chuyên ngành, chủ đầu tư đã tiếp thu, hoàn thiện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và đề xuất phê duyệt D.A. Quá trình triển khai thực hiện D.A, UBND tỉnh đã kịp thời cân đối, phân bổ ngân sách Trung ương hỗ trợ để chủ đầu tư thực hiện D.A đảm bảo theo kế hoạch…

Tính thiếu thuế tài nguyên

Trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, kết luận thanh tra chỉ rõ, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh đã chỉ định thầu rút gọn 3 gói thầu: Gói thầu Tư vấn lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; gói thầu Tư vấn khảo sát địa hình bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi D.A; gói thầu Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi D.A và 2 gói thầu trong giai đoạn thực hiện đầu tư (Gói thầu số 01 và 08) nhưng chưa gửi dự thảo hợp đồng cho các nhà thầu theo quy định.

“Trách nhiệm để xảy ra các tồn tại nêu trên thuộc về Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, trực tiếp là Phòng Quản lý quy hoạch xây dựng” - kết luận thanh tra khẳng định.

Trong giai đoạn thực hiện đầu tư, hồ sơ thiết kế lập bản vẽ thi công, dự toán liên danh nhà thầu tư vấn (Công ty Cổ phần Tư vấn Miền Bắc - Công ty Cổ phần GMC) không lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán hạng mục đấu nối đầu tuyến giai đoạn 2 với cuối tuyến giai đoạn 1 tuyến đường tỉnh 341 (Quốc lộ 18C) từ Khu Kinh tế Cửa khẩu Móng Cái đến Khu Kinh tế Cửa khẩu Bắc Phong Sinh; dẫn đến, trong quá trình triển khai đầu tư thực hiện D.A phải điều chỉnh chủ trương đầu tư và thiết kế dự toán.

Đồng thời, công tác khảo sát địa hình, địa chất D.A chưa toàn diện, chưa đánh giá hết về các tầng địa chất nền đường, các mái taluy dương và tình hình sử dụng đất an ninh quốc phòng. Dẫn đến, trong quá trình thi công phải điều chỉnh khối lượng, phát sinh khối lượng ngoài hợp đồng và điều chỉnh cục bộ đoạn tuyến, ảnh hưởng đến thời gian và tiến độ thi công.

Không chỉ vậy, hồ sơ dự toán tính thiếu thuế tài nguyên đất đã san lấp nền đường trong D.A tạm tính 1.378.071.100 đồng (theo biên bản làm việc giữa đoàn thanh tra cùng chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, lập bản vẽ thi công dự toán ngày 21/7/2023).

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh ký hợp đồng tư vấn số 03/2021/HĐTV-QLDA với Ban Quản lý D.A Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh có giá trị 3.049.333.000 đồng, còn lại 1.306.857.000 đồng giữ lại dành cho chi phí quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế.

Thanh tra tỉnh yêu cầu, chỉ được thanh toán các khoản chi phí hạng mục chung cho công tác quản lý của chủ đầu tư và phải có đầy đủ chứng từ hợp pháp theo quy định.

“Trách nhiệm để xảy ra các tồn tại trên thuộc về Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (trực tiếp là Phòng Quản lý quy hoạch xây dựng); liên danh nhà thầu tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán (Công ty Cổ phần Tư vấn Miền Bắc - Công ty Cổ phần GMC)” - kết luận thanh tra cho biết.

Chưa chuyển đổi mục đích sử dụng 132.869,8m2 đất rừng sản xuất…

Quá trình kiểm tra thực tế hiện trường D.A cho thấy, bê tông rãnh hộ đạo và bê tông sau lưng kè taluy dương một số vị trí dày từ 02 - 05cm (thiết kế dày 8cm); chiều rộng từ 1,5 - 1,7m không đạt theo thiết kế được phê duyệt (2m); một số đoạn taluy sụt lở, khi mưa nước có đoạn không chảy vào bậc nước theo thiết kế, chảy thẳng xuống taluy dẫn đến sạt lở mái taluy dương. Khối lượng kè taluy dương điều chỉnh thiết kế không thi công có giá trị 2.601.127.935 đồng (theo biên bản làm việc giữa đoàn thanh tra, chủ đầu tư, liên danh nhà thầu thi công, tư vấn giám sát ngày 21/7/2023).

Liên danh nhà thầu thi công (Công ty TNHH Thành Dương và Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và Xây dựng Trí Đức) chưa nộp thuế tài nguyên đất, đá đào đắp, san lấp công trình tạm tính 1.378.071.100 đồng.

“Trách nhiệm để xảy ra các tồn tại nêu trên thuộc về Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ban Quản lý D.A Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh; liên danh nhà thầu tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán; liên danh nhà thầu thi công; tư vấn giám sát (Công ty Cổ phần Tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long)” - kết luận thanh tra chỉ rõ.

Đặc biệt, về công tác giao đất chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện D.A, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh chưa phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND TP Móng Cái để nhận bàn giao đất triển khai D.A; chưa chuyển đổi mục đích sử dụng 132.869,8m2 đất rừng sản xuất sang đất giao thông theo quy định.

Trước những tồn tại, vi phạm trên, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh đã kiến nghị xử lý về kinh tế 3.979.199.035 đồng. Trong đó, giảm trừ khi tiến hành quyết toán A-B 2.601.127.935 đồng; yêu cầu liên danh nhà thầu thi công nộp tiền thuế tài nguyên đào xúc đất đá san lấp công trình vào ngân sách Nhà nước giá trị tạm tính 1.378.071.100 đồng.

Đối với chi phí quản lý của chủ đầu tư, yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chỉ được thanh toán các chi phí có đầy đủ chứng từ hợp pháp theo quy định; không dùng để thanh toán các khoản lương, phụ cấp... cho các tập thể, cá nhân quản lý kiêm nhiệm.

Thanh tra tỉnh Quảng Ninh đề nghị, UBND tỉnh có văn bản yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến các tồn tại, hạn chế như kết luận thanh tra đã nêu.

Các nội dung kiến nghị tại kết luận thanh tra sẽ được triển khai thực hiện như thế nào? Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu và thông tin.

Trọng Tài