Tùy theo đối tượng học sinh, mức điểm cộng dao động từ 0,5 đến 1,5 điểm.

Đối tượng học sinh được cộng 1,5 điểm, gồm: Học sinh là con liệt sĩ; con thương binh mất sức lao động từ 81% trở lên; con bệnh binh mất sức lao động từ 81% trở lên; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”.

Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; con của người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945. 

Đối tượng học sinh được cộng 1 điểm, gồm: Con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con của Anh hùng Lao động, con của Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; con thương binh mất sức lao động dưới 81%.

Con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.

Đối tượng học sinh được cộng 0,5 điểm, gồm: Học sinh có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; học sinh là người dân tộc thiểu số; học sinh đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn (được quy định tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc “phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020”).

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội quy định, nếu học sinh có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên thì được hưởng tiêu chuẩn ưu tiên cao nhất.

Hải Hà