UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản về kết quả kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở LĐ-TB&XH.

Xét kiến nghị, đề xuất của đoàn kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại Thông báo số 31/TB-ĐKT ngày 24/8/2023 về kết luận kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở LĐ-TB&XH, Chủ tịch UBND TP Hà Nội thống nhất với nội dung báo cáo và kiến nghị của đoàn kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại Thông báo số 31/TB-ĐKT.

Chủ tịch UBND TP giao Giám đốc Sở LĐ-TB&XH khẩn trương rà soát, rút kinh nghiệm đối với những tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở do đoàn kiểm tra xác định để kịp thời chấn chỉnh, xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông nói chung và việc giải quyết thủ tục hành chính nói riêng tại Sở LĐ-TB&XH.

Sở LĐ-TB&XH khẩn trương chỉ đạo việc rà soát nội dung về thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết trong phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả, phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Cùng với đó, tham mưu văn bản của UBND TP đề xuất, kiến nghị với Bộ LĐ-TB&XH thống nhất việc thời gian giải quyết thủ tục hành chính giữa ngày và ngày làm việc tại các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo thống nhất, đồng bộ, đúng quy định của pháp luật.

Đáng lưu ý, Chủ tịch TP giao Giám đốc Sở LĐ-TB&XH triển khai đầy đủ các nội dung đề án một cửa hiện đại các cấp theo các quy định của TP.

Đặc biệt, xem xét trách nhiệm của cá nhân, đơn vị có liên quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính chậm, muộn, chưa đảm bảo tuân thủ quy trình giải quyết thủ tục hành chính; đưa vào tiêu chí chấm điểm, đánh giá thi đua cán bộ công chức hàng tháng, hàng năm.

Bên cạnh đó, chủ động nghiên cứu, tham mưu UBND TP các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực LĐ-TB&XH.

Báo cáo Chủ tịch UBND TP trước ngày 15/9/2023 về kết quả triển khai thực hiện.

Chủ tịch UBND TP giao Sở Nội vụ, Ban Thi đua khen thưởng căn cứ nội dung Thông báo số 31/TB-ĐKT, để tổng hợp trong việc chấm điểm cải cách hành chính và phục vụ công tác bình xét thi đua đánh giá năm 2023.

Văn phòng UBND TP, tổng hợp chấm điểm cải cách hành chính năm 2023 đối với nội dung thuộc trách nhiệm, thẩm quyền. Đồng thời, thực hiện công khai thông báo kết luận theo quy định.

Trước đó, đoàn kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính TP Hà Nội đã có thông báo kết luận kiểm tra tại Sở LĐ-TB&XH.

Bên cạnh loạt kết quả tích cực, đoàn kiểm tra cũng chỉ rõ những thiếu sót hạn chế trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Sở LĐTB&XH như: Việc tham mưu Chủ tịch UBND TP ban hành các quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính còn chậm, muộn…

Qua kiểm tra xác suất 31 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại các phòng, ban chuyên môn của Sở LĐ-TB&XH, đoàn kiểm tra xác định còn hạn chế, thiếu sót về tuân thủ quy trình tiếp nhận giải quyết hồ sơ. Một số hồ sơ thời gian giải quyết chậm muộn so với quy định…

Đối với hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sỹ của công dân, có hồ sơ thời gian giải quyết tại địa phương chậm muộn; dẫn đến, thời gian giải quyết của cả thủ tục hành chính chậm so với quy định.

Các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký nội quy lao động: Việc hẹn trả và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính là văn bản của Sở LĐ-TB&XH về “đăng ký nội quy lao động" là chưa phù hợp với Quyết định số 338/QĐ- LĐTBXH ngày 17/3/2021 của Bộ LĐ-TB&XH.

Hải Hà