Thanh tra Chính phủ nhận được các văn bản của UBND tỉnh Quảng Ninh đề xuất xử lý đối với kiến nghị thu hồi khoản kinh phí trên 17.575 triệu đồng ngân sách hỗ trợ lãi vay thực hiện DA KCN Cái Lân tại Kết luận thanh tra số 2096/KL-TTCP ngày 5/9/2014 của Thanh tra Chính phủ. Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ xem xét không xử lý số tiền nói trên do có khó khăn, vướng mắc…

Ngày 5/9/2014, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kết luận thanh tra số 2096/KL-TTCP về công tác quản lý đầu tư xây dựng của UBND tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2001-2010. Việc UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 4047/2002/QĐ-UB ngày 11/11/2002 qui định một số cơ chế khuyến khích đầu tư vào các KCN tại tỉnh Quảng Ninh (trừ KCN Cái Lân không được hưởng các chính sác ưu đãi) nhưng UBND tỉnh lại đồng ý cho Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh là đơn vị đầu tư tại KCN Cái Lân được hưởng các chính sách ưu đãi không đúng qui định, trong đó có khoản hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng với số tiền 17.575.384.623 đồng. Từ đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh thu hồi nộp số tiền này về tài khoản tạm giữ của Thanh tra Chính phủ.

Kết luận Thanh tra đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý và chỉ đạo thực hiện, xử lý sau thanh tra tại Văn bản số 1042/VPCP-V.I ngày 9/2/2015 của Văn phòng Chính phủ.

Trước khi ban hành kết luận thanh tra, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đã có Văn bản số 4992 ngày 18/9/2013 nhất trí với nội dung dự thảo kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ.

Thanh tra Chính phủ đã kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra của UBND tỉnh Quảng Ninh và có Văn bản số 2706 ngày 11/10/2016, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả kiểm tra. Trong đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Quảng Ninh thu hồi số tiền 17.575.384.623 đồng của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra Chính phủ và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý, chỉ đạo thực hiện.

UBND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ đề xuất xem xét không xử lý số tiền nói trên do có khó khăn, vướng mắc.

Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 483 ngày 31/3/2020 báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Quảng Ninh thực hiện kết luận thanh tra.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Văn bản số 9102 ngày 31/10/2020 của Văn phòng Chính phủ, trong đó giao UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ kiểm tra, rà soát, thống nhất biện pháp xử lý khoản kinh phí ngân sách hỗ trợ lãi vay thực hiện DA KCN Cái Lân… Qua xem xét các văn bản báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ninh, Thanh tra Chính phủ vẫn giữ nguyên kiến nghị tại kết luận thanh tra đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý và chỉ đạo thực hiện xử lý sau thanh tra.

Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

 

Đan Quế