Theo quyết định, đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra trách nhiệm và việc thực hành chính sách, pháp luật của Chủ tịch UBND huyện Gia Bình.

Các nội dung được thanh tra gồm: Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; thực hiện các quyết định, kết luận sau thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đối tượng thanh tra là Chủ tịch UBND huyện Gia Bình, trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND huyện; chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Gia Bình; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến nội dung thanh tra.

Thời kỳ thanh tra từ năm 2021 đến 2023, những nội dung liên quan có thể xem trước và sau thời điểm trên.

Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra trong vòng 45 ngày làm việc thực tế tại đơn vị, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra và tiến hành thanh tra trực tiếp, không tính ngày lễ, ngày nghỉ được Nhà nước quy định.

Đoàn thanh tra có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thanh tra, thực hiện thanh tra theo nội dung thanh tra; báo cáo kết quả thanh tra, kiến nghị xử lý các sai phạm phát hiện qua thanh tra và các kiến nghị khác (nếu có) theo quy định.

Theo quyết định, Chánh Thanh tra tỉnh sẽ giám sát hoạt động của đoàn thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra và các quy định của pháp luật về giám sát hoạt động của đoàn thanh tra.

Đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm 2024 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt.

Hải Hà