Theo báo cáo, trong quý I, ngành Thanh tra Bắc Ninh đã thực hiện 33 cuộc thanh tra (theo kế hoạch 21 cuộc, đột xuất 12 cuộc). Đến nay, đã ban hành kết luận 15 cuộc. Qua thanh tra, kiến nghị xử lý gần 14,5 tỷ đồng, xử lý trách nhiệm 10 tổ chức và 37 cá nhân.

Đồng thời, kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan đến nội dung thanh tra.

Trong kỳ, ngành phải thực hiện 53 kết luận thanh tra; đến nay đã xong 9 kết luận, thực hiện về kinh tế hơn 7 tỷ đồng; xử lý hành chính 11 tổ chức và 31 cá nhân.

Bên cạnh đó, ngành cũng đã triển khai 2 cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra tại 2 đơn vị; đã ban hành kết luận 1 cuộc; phải thực hiện 1 kết luận thanh tra trách nhiệm, thu hồi được hơn 468 triệu đồng.

Đối với thanh tra chuyên ngành, trong kỳ báo cáo, đã thực hiện được 34 cuộc (25 cuộc theo kế hoạch, 9 đột xuất). Nội dung chủ yếu liên quan đến lĩnh vực y tế, văn hoá, giáo dục, nông nghiệp, tư pháp, xăng dầu…

Đến nay, đã ban hành kết luận 14 cuộc. Qua đó, phát hiện 49 tổ chức, cá nhân vi phạm; ban hành 31 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền xử phạt hơn 1,16 tỷ đồng.

Cùng với công tác thanh tra, UBND tỉnh chỉ đạo Thanh tra tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và địa phương thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết KN,TC; chủ động rà soát các vụ việc tồn đọng, kéo dài, đông người, tập trung các giải pháp để giải quyết bảo đảm đúng quy định pháp luật và phù hợp với thực tiễn.

Trong kỳ báo cáo, đã tiếp 888 lượt công dân (giảm 49 lượt công dân so với cùng kỳ năm 2023), với 1.013 người và 700 vụ việc; có 13 lượt đoàn đông người.

Theo Thanh tra tỉnh Bắc Ninh, thời gian qua thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã quan tâm tới công tác tiếp dân, trong kỳ tiếp 106 phiên đảm bảo theo quy định, trong đó thủ trưởng, chủ tịch tiếp trực tiếp 85 phiên, uỷ quyền 21 phiên.

Từ đầu năm đến nay, các cơ quan chức năng đã tiếp nhận 1.217  đơn (tăng 291 đơn so với cùng kỳ năm 2023), có 680 đơn đủ điều kiện xử lý với 659 vụ việc. Đến nay, đã giải quyết 127/215 đơn KN, TC thuộc thẩm quyền.

Rà soát theo Kế hoạch 363 của Thanh tra Chính phủ, Bắc Ninh có 06 vụ việc KN, TC đông người, phức tạp, kéo dài cần phải xem xét, chỉ đạo giải quyết. Trong đó, có 05 vụ việc đã được giải quyết, 01 vụ việc đã có kết luận điều tra của cơ quan điều tra Công an tỉnh và đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND tỉnh để truy tố đối với các bị can có sai phạm.

Rà soát theo Kế hoạch 1910 của Thanh tra Chính phủ, Bắc Ninh có 5 vụ việc, đến nay đã giải quyết 5/5 vụ, trong đó có 01 vụ chuyển cơ quan công an điều tra.

Liên quan tới công tác PCTN, trong kỳ báo cáo, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã triển khai 11 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về PCTN, tiêu cực; 04 cuộc kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch; kiểm tra về định mức, tiêu chuẩn, chế độ tại 04 đơn vị.

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt nội dung kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2024. Thanh tra tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch thực hiện và tổ chức hội nghị bốc thăm lựa chọn người được xác minh. Theo đó, năm 2024, Bắc Ninh 30 người được xác minh tài sản, thu nhập.

Về xử lý tham nhũng, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã xử lý, chuyển cơ quan công an 01 vụ việc.

Đề cập tới nhiệm vụ thời gian tới, Thanh tra tỉnh cho biết, ngành sẽ tiếp tục triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và các cuộc thanh tra đột xuất, chuyên đề theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và của tỉnh.

Nâng cao chất lượng các kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý về thanh tra, gắn hoạt động thanh tra với giải quyết KN, TC và PCTN, tiêu cực.

Tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, xử lý kịp thời tình hình khiếu kiện đông người, vượt cấp.

Tăng cường thanh tra trách nhiệm và phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực thông qua thanh tra và giải quyết KN, TC và thực hiện công tác kê khai, công khai, xác minh tài sản, thu nhập…

Theo kế hoạch được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, năm 2024, ngành Thanh tra Bắc Ninh thực hiện 71 cuộc thanh tra tại 184 đơn vị. Cùng với đó, công tác kiểm tra được chú trọng, trong năm, ngành thực hiện tổng số 79 cuộc kiểm tra 1.157  đơn vị.

Công tác thanh tra, kiểm tra tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm. Đặc biệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, khắc phục được chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra, nhất là đối với doanh nghiệp.

Hải Hà