Đó là một trong những yêu cầu quan trọng trong kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2024 được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ký ban hành.

Khắc phục “tham nhũng vặt”, tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”

UBND tỉnh Bắc Ninh xác định, PCTN, tiêu cực là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Do đó, cần tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực, nhất là các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo, dư luận xã hội quan tâm.

Chủ tịch tỉnh yêu cầu, kịp thời chuyển ngay các vụ việc có dấu hiệu tội phạm phát hiện qua thanh tra sang cơ quan điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; triệt để thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt; kiên quyết khắc phục “tham nhũng vặt” cũng như tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”.

Để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, Bắc Ninh thực hiện hàng loạt các giải pháp. Trong đó, chú trọng công khai, minh bạch, nêu cao trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Cùng với đó, xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ, xử lý kịp thời người có hành vi vi phạm.

Đáng chú ý, Bắc Ninh chú trọng tới việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy định về tặng quà và nhận quà tặng và kiểm soát xung đột lợi ích. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn không được sử dụng tài chính công làm quà tặng, trừ trường hợp tặng quà vì mục đích từ thiện, đối ngoại và trong trường hợp cần thiết khác theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, không được trực tiếp hoặc gián tiếp nhận quà tặng dưới mọi hình thức của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý. Hàng năm, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm ban hành kế hoạch tổ chức rà soát xung đột lợi ích, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.

Bắc Ninh chỉ đạo cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền có trách nhiệm định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức để phòng ngừa tham nhũng. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo, không được lợi dụng việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác để vụ lợi hoặc trù dập cán bộ; đặc biệt chú trọng PCTN, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Cùng với các giải pháp trên, các đơn vị phải minh bạch tài sản, thu nhập. Thanh tra tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan trên địa bàn tỉnh kiểm soát tài sản thu nhập theo thẩm quyền…

Tăng cường thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm

Để phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng, Bắc Ninh phát huy hơn nữa vai trò của đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND thông qua hoạt động giám sát.

Thanh tra tỉnh, thanh tra sở và thanh tra cấp huyện tiến hành thanh tra, kiểm tra theo đúng kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt. Đặc biệt, tăng cường thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhất là những vụ việc có dấu hiệu vi phạm gây bức xúc trong xã hội.

Qua thanh tra, chủ động phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng và chuyển điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm ngay trong quá trình thanh tra, không chờ đến khi kết thúc.

Chủ tịch tỉnh cũng yêu cầu, xử lý nghiêm trách nhiệm của các đoàn thanh tra khi tiến hành thanh tra mà không phát hiện vi phạm do chưa làm hết trách nhiệm theo quy định.

Đề nghị viện KSND, TAND các cấp tăng cường phối hợp với cơ quan điều tra, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố và xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực; đảm bảo không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Đồng thời, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc, vụ án tồn đọng từ những năm trước theo đúng quy định; thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị của Ban Chỉ đạo, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực…

Tại kế hoạch công tác PCTN, tiêu cực năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh giao Thanh tra tỉnh chỉ đạo toàn ngành Thanh tra tập trung thanh tra, kiểm tra vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như: Quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, quy hoạch, đất đai, đấu thầu, đấu giá, mua sắm tài sản công, lựa chọn nhà đầu tư, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước và các lĩnh vực, vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội gần đây như y tế, giáo dục, kỷ luật, kỷ cương hành chính…

Sở Tài chính tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chế độ, định mức, tiêu chuẩn; quản lý, sử dụng và công khai tài chính ngân sách, tài sản Nhà nước; việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách Nhà nước để kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

Tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ và Kế hoạch số 465/KH-UBND ngày 12/07/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp Nhà nước” của Chính phủ, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2021 - 2025.

Hải Hà