Theo quyết định, đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Tiên Du, giai đoạn 2021-2022.

Các nội dung được thanh tra gồm: Việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; thực hiện các quyết định, kết luận sau thanh tra, giải quyết đơn.

Đồng thời, thanh tra việc quản lý, sử dụng ngân sách và các nguồn thu khác; việc quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (thực thi công vụ trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp).

Đối tượng thanh tra là Chủ tịch UBND huyện Tiên Du, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến nội dung thanh tra.

Thời kỳ thanh tra từ 1/1/2021 đến 31/12/2022, những nội dung liên quan có thể xem trước và sau thời điểm trên.

Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra trong vòng 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra, không tính ngày lễ, ngày nghỉ được Nhà nước quy định.

Đoàn thanh tra có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thanh tra, thực hiện thanh tra theo nội dung của quyết định; báo cáo kết quả thanh tra, kiến nghị xử lý các sai phạm phát hiện qua thanh tra và các kiến nghị khác (nếu có) theo quy định.

Hải Hà