Theo kế hoạch, nội dung đánh giá sẽ thực hiện theo Bộ Chỉ số đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2023, ban hành kèm theo Quyết định số 157/QĐ-TTCP ngày 29/3/2024 của Tổng Thanh tra Chính phủ và Kế hoạch số 198/KH-TTCP ngày 6/2/2024 của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện đánh giá công tác PCTN đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023.

Thời kỳ đánh giá từ ngày 16/12/2022 đến 31/12/2023.

Đối tượng, phạm vi đánh giá tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCTN; việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; phát hiện và xử lý tham nhũng; thu hồi tiền, tài sản tham nhũng của UBND tỉnh, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan tư pháp, cơ quan thi hành án dân sự và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu việc triển khai thực hiện đánh giá công tác PCTN năm 2023 của UBND tỉnh phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, đúng tiến độ, bảo đảm chính xác, khách quan, khoa học, hiệu quả, đúng mục tiêu, yêu cầu về nội dung, phạm vi, đối tượng, phương pháp theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tập hợp tài liệu minh chứng, xây dựng báo cáo phục vụ công tác đánh giá; giao cơ quan/bộ phận phụ trách công tác PCTN làm đầu mối gửi hồ sơ tự đánh giá về Thanh tra tỉnh chậm nhất ngày 26/4/2024 và gửi thông tin, tài liệu bổ sung theo yêu cầu.

Tổ công tác đánh giá PCTN của tỉnh (do Thanh tra tỉnh là thường trực) có trách nhiệm thu thập báo cáo, thông tin, tài liệu của các cơ quan, đơn vị, địa phương; kiểm tra, rà soát, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo bổ sung, cung cấp thông tin, tài liệu bổ sung khi cần thiết.

Căn cứ báo cáo, tài liệu minh chứng của các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ công tác đánh giá PCTN của tỉnh lập hồ sơ tự đánh giá của tỉnh; trình UBND tỉnh ký phát hành báo cáo, hồ sơ tự đánh giá của tỉnh trước ngày 15/5/2024 và gửi Thanh tra Chính phủ trước ngày 30/5/2024.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh là đầu mối phối hợp, giải trình, cung cấp tài liệu để làm rõ theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ trong quá trình đánh giá.

Đồng thời, Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thu thập các tài liệu, thông tin có liên quan đến các nội dung: Ban hành và triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về PCTN; công tác kiểm soát tài sản, thu nhập; kết quả phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng qua công tác thanh tra, giải quyết phản ánh, tố cáo về tham nhũng…

Trước đó, Thanh tra Chính phủ đã ban hành kế hoạch đánh giá công tác PCTN đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023.

Kế hoạch nhằm đánh giá việc triển khai thực hiện công tác PCTN của các địa phương trong năm 2023 theo các quy định của Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Theo yêu cầu của Tổng Thanh tra Chính phủ, việc đánh giá công tác PCTN phải đảm bảo khách quan, khoa học, tiết kiệm, hiệu quả; có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thanh tra Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Hải Hà