Để nâng cao hiệu quả công tác, góp phần đảm bảo quyền lợi cho người dân, ổn định tình hình địa phương, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Đề án “Nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết KN, TC”.

Đoàn đông người, đơn thư giảm, nhưng khiếu kiện vẫn tiềm ẩn phức tạp

UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, số lượng đoàn đến trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh và Trung ương thời gian qua có chiều hướng gia tăng.

Vụ việc, đoàn đông người tập trung nhiều ở một số địa phương như: Xã Yên Trung, xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong; xã Phú Lâm, Huyện Tiên Du; phường Thanh Khương, thị xã Thuận Thành; phường Phố Mới, thị xã Quế Võ; phường Tam Sơn, phường Đồng Kỵ, thành phố Từ Sơn; phường Võ Cường, phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh…

UBND tỉnh Bắc Ninh nhận định, đây là những địa phương đang phát triển công nghiệp, nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng, thu hồi đất nhiều hơn. Các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp đã ban hành nhiều quyết định hành chính có liên quan đến quyền, lợi ích của người dân và tình trạng người dân chưa đồng tình, chưa thống nhất với quyết định giải quyết của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền dẫn đến KN, TC.

Trước thực tế đó, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan và địa phương thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc tiếp dân, giải quyết KN, TC.

Công tác tiếp công dân từ năm 2017 đến nay đã có những chuyển biến, chủ tịch UBND các cấp đã trực tiếp tiếp công dân theo quy định, từng bước khắc phục tình trạng “khoán trắng” cho cơ quan chuyên môn.

Giai đoạn 2017 - 2023, toàn tỉnh tiếp 21.014 lượt công dân với 14.291 vụ việc và có 565 lượt đoàn đông người. UBND tỉnh Bắc Ninh đánh giá, mặc dù số lượt đoàn đông người, đơn thư và số vụ việc giảm, nhưng tình hình khiếu kiện tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp.

Trong tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư, toàn tỉnh tiếp nhận 23.510 đơn các loại; có 15.184 đơn đủ điều kiện xử lý. Qua phân loại cho thấy, nội dung KN, TC chủ yếu liên quan đến đất đai, chiếm 73%; lĩnh vực kinh tế, tài chính, xây dựng, chiếm 20%; chính sách xã hội, chiếm 4%; lĩnh vực khác 3%.

Đến nay, các cấp, ngành đã giải quyết 486/562 đơn thuộc thẩm quyền, đạt 86,47%. Qua giải quyết, kiến nghị thu hồi 9.854m2 đất, thu hồi ngân sách Nhà nước hơn 2,828 tỷ đồng, trả lại cho dân 3.477m2 đất và 643 triệu đồng.

Kiểm điểm, xem xét trách nhiệm lãnh đạo vi phạm quy định tiếp dân, xử lý đơn thư

Để nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết KN, TC, UBND tỉnh ban hành Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”.

Đề án đề ra mục tiêu phấn đấu giải quyết đạt trên 85% vụ việc KN, TC mới phát sinh, chú trọng việc tổ chức thi hành các quyết định giải quyết KN, xử lý TC đã có hiệu lực pháp luật, đạt trên 85%...

Để thực hiện Đề án, UBND tỉnh đề ra hàng loạt giải pháp thực hiện. Trong đó, nhấn mạnh tới việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác tiếp dân, giải quyết KN, TC.

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, coi kết quả này là một tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá hoạt động của mỗi cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên.

Đối với những địa phương phát sinh nhiều KN, TC phức tạp thì các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp phải xác định công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC là một nội dung thường xuyên được đưa ra trong giao ban. Lãnh đạo các cơ quan, tổ chức Nhà nước vi phạm pháp luật về công tác này cần phải kiểm điểm, xem xét trách nhiệm.

Cán bộ, công chức nghiêm túc thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; chấn chỉnh tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà khi làm việc với người dân, doanh nghiệp; đề cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, sáng tạo trong triển khai công việc.

Đề án nêu rõ, thủ trưởng cơ quan Nhà nước các cấp cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết các KN, TC hành chính. Cần coi kết quả và chất lượng giải quyết KN, TC hành chính là một tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, công vụ hàng năm.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan hành chính trong quản lý Nhà nước về tiếp công dân, giải quyết KN, TC hành chính; gắn thanh tra, kiểm tra trách nhiệm với việc rà soát các vụ việc KN, TC tồn đọng, bức xúc, kéo dài.

Thường xuyên phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh trong việc tiếp công dân, xử lý đơn thư, thanh tra, kiểm tra, giám sát các vụ việc trên địa bàn tỉnh.

Đề án nhấn mạnh tới việc xây dựng cơ chế và tạo điều kiện để huy động sự tham gia của xã hội vào giám sát hoạt động tiếp công dân, giải quyết KN, TC. Đồng thời, hoàn thiện pháp luật về công tác này.

Đặc biệt, nâng cao vai trò, trách nhiệm của chủ tịch UBND các cấp và của cơ quan thanh tra trong tiếp dân, giải quyết KN, TC. Lấy hiệu quả của công tác này làm tiêu chí đánh giá năng lực, kết quả công tác hàng năm của chủ tịch UBND các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh…

Nâng cao trách nhiệm của cơ quan thanh tra

Đề án của UBND tỉnh Bắc Ninh đề cập tới việc nâng cao trách nhiệm của cơ quan thanh tra. Trong đó, nhấn mạnh tới việc tham mưu tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền đối với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh trong tiếp dân, giải quyết KN, TC.

Tăng cường trách nhiệm của Thanh tra tỉnh, thanh tra sở, ngành và Thanh tra cấp huyện trong việc tham mưu giúp thủ trưởng cơ quan về công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC.

Nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa cơ quan thanh tra với các cơ quan, tổ chức trong việc tiếp công dân, giải quyết KN, TC, tổ chức thi hành quyết định giải quyết KN, TC đã có hiệu lực pháp luật.          

Đổi mới và nâng cao chất lượng thanh tra, kiểm tra trách nhiệm và trong tham mưu giải quyết KN, TC của các cơ quan thanh tra…

Hải Hà