Đối với công tác tổ chức cán bộ, Thanh tra Bộ Xây dựng kiến nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao Vụ Tổ chức Cán bộ chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định pháp luật đối với viên chức quản lý của Nhà trường bao gồm: Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu và cá nhân có liên quan do để xảy ra những vi phạm nêu trong kết luận thanh tra;

Hướng dẫn Nhà trường kịp thời chấn chỉnh, khắc phục ngay những tồn tại nêu trong kết luận thanh tra. Báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

Đối với công tác quản lý đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ đề nghị Bộ trưởng giao Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường hướng dẫn Nhà trường kịp thời chấn chỉnh, khắc phục ngay những tồn tại nêu trong kết luận thanh tra đúng quy định. Báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

Đối với công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng, Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị Bộ trưởng giao Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì hướng dẫn Nhà trường thực hiện công tác nghiệm thu, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành theo quy định pháp luật, sớm bàn giao công trình đưa vào khai thác sử dụng đảm bảo an toàn, đúng quy định pháp luật, không để thất thoát, lãng phí ngân sách Nhà nước.

Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu Nhà trường khẩn trương rà soát toàn bộ hồ sơ các công tác nêu trên, khắc phục triệt để những tồn tại, thiếu sót trong việc chấp hành các quy định về công tác tổ chức cán bộ, quản lý các đề tài khoa học công nghệ và quản lý đầu tư xây dựng được nêu trong nội dung kết luận thanh tra.

leftcenterrightdel
  Yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Ảnh: TQ 

Tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền của Nhà trường do để xảy ra những tồn tại, vi phạm theo nội dung kết luận thanh tra. Báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

Đối với công tác tổ chức cán bộ, Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu Nhà trường khẩn trương hoàn thiện các thủ tục giải thể Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng thực nghiệm kiến trúc và xây dựng theo quy định.

Rà soát quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường để đảm bảo đúng quy định pháp luật, trong đó: quy định cụ thể các trường hợp đưa ra khỏi danh sách quy hoạch cán bộ quản lý; quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, biệt phái nhân sự thuộc Nhà trường quản lý; quy định về tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó phòng và tương đương đảm bảo đúng yêu cầu của Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng và quy định pháp luật.

Đảm bảo việc quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại khi hồ sơ có đủ văn bản kết luận tiêu chuẩn chính trị của cấp có thẩm quyền và văn bản đồng ý về chủ trương bổ nhiệm của Ban Giám hiệu (hoặc Hiệu trưởng), tập hợp, lưu trữ đủ hồ sơ nhân sự được quy hoạch và bổ sung hồ sơ quy hoạch các năm theo đúng yêu cầu.

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Xây dựng và báo cáo đầy đủ kịp thời theo yêu cầu.

Đối với công tác quản lý đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu Nhà trường khẩn trương hướng dẫn việc thực hiện các đề tài cấp trường đảm bảo các nội dung về: việc xét chọn đề tài, lập, thẩm định, phê duyệt đề cương, thuyết minh, dự toán, phương thức khoán chi phí thực hiện; mẫu hợp đồng giao thực hiện đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ; hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, quyết toán đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp trường theo đúng quy định pháp luật.

Ban hành quy định, hướng dẫn định kỳ thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, triển khai thực hiện đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp trường.

Đối với dự án đầu tư xây dựng cơ sở tại Đà Lạt, khẩn trương thực hiện các công việc cần thiết khác để kết thúc đầu tư dự án theo quy định, trình Bộ Xây dựng phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành, kiểm soát chặt chẽ công tác nghiệm thu, thanh quyết toán không để thất thoát ngân sách Nhà nước.

Tại dự án đầu tư xây dựng cơ sở Cần Thơ, yêu cầu chủ đầu tư không thanh toán số tiền trên 294,8 triệu đồng do nghiệm thu khối lượng công việc khi không có hồ sơ thiết kế được phê duyệt theo quy định.

Khẩn trương thực hiện ngay những công việc còn lại của dự án; kiểm soát chặt chẽ công tác nghiệm thu, thanh toán, quyết toán theo quy định, không để thất thoát ngân sách Nhà nước. Trình Bộ Xây dựng phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu Nhà trường và tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra. Báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản về Thanh tra Bộ Xây dựng, để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng.

 

 

 

 

Trần Quý