Kết luận số 17/KL-TTr ngày 22/4/2024 của Thanh tra Bộ Xây dựng cho thấy, từ ngày 25/1/2018 đến thời điểm thanh tra tháng 9/2023, Nhà trường chưa thực hiện việc giải thể Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và thực nghiệm kiến trúc xây dựng, vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 55/2012/NĐ-CP và khoản 2 Điều 18 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP.

Hội đồng trường chậm ban hành quy chế tổ chức và hoạt động 10 năm 2 tháng (kể từ khi Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 có hiệu lực ngày 1/1/2013 đến ngày 1/3/2023), vi phạm khoản 2 Điều 16 Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13.

Nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường được Hội đồng trường ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐT ngày 1/3/2023 còn vi phạm: Quy định không đúng thành phần tập thể lãnh đạo tham gia bước 1 của quy trình bổ nhiệm nhân sự. Không quy định thành phần cán bộ chủ chốt tham dự bước 4 của việc tổ chức lấy ý kiến cán bộ chủ chốt về nhân sự. Không quy định việc điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý đối với nguồn nhân sự từ nơi khác và đối với việc bổ nhiệm trong trường hợp khác.  

Nhà trường tổ chức lấy phiếu và đưa ra khỏi danh sách quy hoạch cán bộ quản lý đối với 5 trường hợp đã được Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng phê duyệt quy hoạch là thực hiện không đúng quy định tại bước 1, mục 1, phần II, Phụ lục 1A Quy định số 16-QĐ/BCSĐ ngày 30/3/2022 của Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng.  

Nhà trường xin chủ trương bổ nhiệm phó hiệu trưởng, trong đó nêu rõ tên nhân sự đề xuất bổ nhiệm là vi phạm quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 46 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. Trách nhiệm thuộc về Hội đồng trường.

leftcenterrightdel
 Dự án đầu tư xây dựng nhà học đa năng Trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh tại Cần Thơ nghiệm thu sai tăng trên 294,8 triệu đồng. Ảnh: TQ

Nhà trường không có hồ sơ quy hoạch cán bộ đối với các chức danh trưởng, phó phòng và tương đương được quy hoạch và bổ sung quy hoạch các năm 2020, 2021, 2023 là thực hiện không đúng quy định tại Mục 2 Hướng dẫn 06-HD/BTCTW ngày 24/2/2017 của Ban Tổ chức Trung ương.

Trong giai đoạn thanh tra, Nhà trường không ban hành tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó phòng và tương đương cho các đơn vị trực thuộc là thực hiện không đúng quy định tại khoản 2 Điều 19 Quy định kèm theo Quyết định số 826/QĐ-BXD ngày 20/6/2018 và khoản 2 Điều 16 Quyết định số 10/QĐ-BCSĐ ngày 30/12/2021 của Bộ Xây dựng.

Không ban hành quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, điều động, luân chuyển, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm đối với các chức danh nêu trên là thực hiện không đúng quy định tại khoản 2 Điều 17 Quy chế kèm theo Quyết định số 828/QĐ-BXD ngày 20/6/2018 của Bộ Xây dựng và khoản 3 Điều 38 Quyết định số 11/QĐ-BCSĐ ngày 30/12/2021 của Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng.

Không có văn bản đồng ý về chủ trương bổ nhiệm của Ban Giám hiệu (hoặc Hiệu trưởng) làm cơ sở thực hiện công tác cán bộ đối với 7 trường hợp bổ nhiệm mới và 1 trường hợp điều động bổ nhiệm, vi phạm quy định tại điểm c khoản 1, Điều 46 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

Nhà trường tổ chức xét tuyển viên chức (năm 2020), trong đó có 3 trường hợp đủ điều kiện trúng tuyển nhưng không có tên trong danh sách trúng tuyển tại Quyết định số 28/QĐ-ĐHKT ngày 18/1/2021.

Việc thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Xây dựng: Đến hết thời hạn là ngày 20/9/2022, Hiệu trưởng không phân công một thành viên Ban Giám hiệu phụ trách đầu tư xây dựng cơ bản để trực tiếp đôn đốc các dự án đầu tư công theo chỉ đạo của Bộ trưởng và không báo cáo Bộ trưởng kết quả tổ chức phân công theo yêu cầu tại mục 3 phần II Thông báo số 158/TB-BXD của Bộ Xây dựng.

Đến hết thời hạn là quý II/2022, Hội đồng trường và Hiệu trưởng không hoàn thành công tác cán bộ theo yêu cầu tại Mục 1.1 của Thông báo số 36/TB-BXD của Bộ Xây dựng trong đó có việc rà soát, kiện toàn Ban Giám hiệu và bổ sung số lượng cấp phó.

“Những vi phạm nêu trên, trách nhiệm thuộc về Hội đồng trường, Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu và Trưởng Phòng Tổ chức nhân sự thời kỳ” - Thanh tra Bộ Xây dựng kết luận. 

Đối với đề tài cấp Bộ, Nhà trường không thực hiện đúng thời hạn hợp đồng khoa học và công nghệ đã ký kết đối với Đề tài “Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo đại học theo hướng ứng dụng thực nghiệm” theo Hợp đồng số 11/HĐKHCN&MT ngày 12/4/2012, để chậm 8 năm 7 tháng; Đề tài “Xây dựng mô hình quy hoạch xây dựng đô thị theo phương pháp thu gom - Điều chỉnh đất cho các đô thị trực thuộc vùng tỉnh đồng bằng sông Cửu Long” theo Hợp đồng số 63/HĐKHCN ngày 2/7/2018, để chậm 1 năm 5 tháng.

Đối với đề tài cấp trường, việc phê duyệt kinh phí đề tài nghiên cứu khoa học đối với 5 đề tài theo Quyết định số 1036/QĐ-ĐHKT ngày 1/11/2022 của Nhà trường: Không có nội dung về thuyết minh, phương thức khoán theo từng nội dung nghiên cứu gắn với các kết quả, sản phẩm cụ thể của từng đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ được duyệt.

“Những vi phạm này trách nhiệm thuộc Ban Giám hiệu, Trưởng Phòng Quản lý khoa học và công nghệ và tổ chức, cá nhân có liên quan thời kỳ”, kết luận nêu. 

leftcenterrightdel

Qua thanh tra phát hiện một số vi phạm tại dự án đầu tư xây dựng cơ sở Trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh tại Đà Lạt. Ảnh: TQ

Đối với dự án đầu tư xây dựng cơ sở Trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh tại Đà Lạt, nội dung Hợp đồng số 268/HĐXD/2020 ngày 15/12/2020 gói thầu thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị: Hợp đồng không có thông tin về giấy đăng ký kinh doanh của các bên tham gia ký kết hợp đồng; nghiệm thu sai tăng khối lượng của một số hạng mục, dẫn đến thanh toán sai tăng số tiền trên 50,5 triệu đồng. Đến thời điểm thanh tra tháng 9/2023, dự án đầu tư xây dựng chưa được quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành.

Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà học đa năng Trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh tại Cần Thơ, hợp đồng không có thông tin về giấy đăng ký kinh doanh của các bên tham gia ký kết hợp đồng. 

Nghiệm thu khối lượng các công việc (bả vào cột dầm trần và công tác len tường sân khấu, bục giảng của nhà đa năng) khi không có hồ sơ thiết kế được phê duyệt theo quy định với tổng giá trị sai tăng đã được chủ đầu tư đã xác nhận trên 294,8 triệu đồng.

“Trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư, đơn vị tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát thi công và nhà thầu thi công” - Thanh tra Bộ Xây dựng kết luận.

Kỳ II: Yêu cầu kiểm điểm, xử lý trách nhiệm

Trần Quý