Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện Nam Giang, Phước Sơn và Bắc Trà My tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc khai thác, tận thu khoáng sản để phục vụ xây dựng các dự án, công trình trên địa bàn.

Cục Thuế tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước của các đơn vị khai thác, tận thu khoáng sản để phục vụ xây dựng các dự án, công trình trên địa bàn, tránh để tình trạng thất thoát nguồn thu ngân sách Nhà nước tại các đơn vị như kết luận thanh tra đã nêu.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền sai phạm 4,1 tỷ thuế tài nguyên trước 30/12 về tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh.

Các đơn vị chưa kê khai và nộp thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường phải nộp gồm: Công trình Thủy điện Đăk Mi 4, Cty TNHH MTV Bình Long, Cty CP ĐTXD & PTVL IDICO, Cty CP Cơ giới và Xây lắp số 9, Cty CP Giao thông vận tải Quảng Nam, Ban Quản lý dự án Thủy điện Đăk Mi 4, Công trình Thủy điện Sông Tranh 2, Chi nhánh Miền Trung Tổng Cty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP, Cty CP Xây lắp Thành An, Tổng Cty Xây dựng Lũng Lô, Cty CP Cavico Xây dựng cầu hầm, Cty CP Cơ giới và Xây lắp số 10, Tổng Cty Xây dựng và Phát triển hạ tầng (LICOGI), Cty TNHH MTV 532 - Tổng Cty Xây dựng Trường Sơn, Ban Quản lý Dự án Thủy điện Sông Tranh 2.

Riêng đối với Công trình Thủy điện Sông Bung 4, huyện Nam Giang, do thiếu sự hợp tác giữa đối tượng thanh tra với đoàn thanh tra nên việc tính toán và xác nhận số liệu sai phạm không được thực hiện đầy đủ.

Để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về thuế, Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Thuế tỉnh rà soát, truy thu và xử phạt theo đúng quy định của pháp luật về thuế đối với các sai phạm tại Công trình Thủy điện Sông Bung 4, huyện Nam Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu xử lý tổng số tiền sai phạm phát hiện qua thanh tra là 5,5 tỷ đồng thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường các đơn vị: Cty TNHH MTV Xây dựng 470, Cty CP Đầu tư và Xây lắp số 5,  Liên danh Cty CP Xây lắp Thành An 96 và Cty TNHH Kim Sơn, Liên danh Cty CP Cavico Xây dựng cầu hầm & Cty CP Cavico Xây dựng hạ tầng, Cty SINOHDRO CORPORATION Ltd, Liên danh Cty CP ĐT&XD 24 và Cty CP Xây dựng đường bộ số 1 Hà Tĩnh, Tổng Cty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP, Liên danh Cty CP Thành An và Cty CP Trường Danh, Cty Cổ phần 473, Cty CP Vĩnh Nguyên, Liên danh Cty TNHH Kim Sơn và Cty CP Xây dựng Giao thông Quảng Trị, Cty TNHH Kim Sơn, Cty CP Trường Danh,  Liên danh Cty CP Cavico Xây dựng 1 Hạ tầng và Cty CP Cavico Việt Nam Khai thác Mỏ & Xây dựng, Cty CP Việt Ren.

Đồng thời, yêu cầu Ban Quản lý các nhà máy thủy điện: Sông Tranh 2, Đăk Mi 4 xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm kết luận thanh tra theo quy định tại Nghị định số 33/2015/NĐ/CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ; nộp các khoản tiền sai phạm và đôn đốc các doanh nghiệp nộp số tiền sai phạm vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh Quảng Nam như đã nêu trên.

Giao Chánh Thanh tra tỉnh ban hành quyết định thu hồi các khoản tiền sai phạm tại Công trình Thủy điện Đăk Mi 4, huyện Phước Sơn; Công trình Thủy điện Sông Tranh 2, huyện Bắc Trà My và theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, tham mưu UBND tỉnh xem xét xử lý các phát sinh (nếu có); tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 26/2/2021.

T. Giang