Hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi tại Văn bản số 2443/UBND-KSTTHCNC ngày 26/02/2024 về việc chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra tại Ban QLDA Nghi Sơn, Ban QLDA đã ban hành Kế hoạch số 200/KH-BQLDAKV ngày 07/3/2024 về tổ chức thực hiện kết luận, kiến nghị của Thanh tra tỉnh, đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể, có lộ trình để tổ chức thực hiện nghiêm các kiến nghị được chỉ ra trong kết luận thanh tra, khắc phục những hạn chế, thiếu sót nhằm chấn chỉnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện Luật PCTN và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Đến nay, các nội dung kết luận, kiến nghị của Thanh tra tỉnh đã được Ban QLDA Nghi Sơn triển khai thực hiện đầy đủ.

Cụ thể, ngày 18/3/2024, Ban QLDA Nghi Sơn đã tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan.

Về thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN và công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, ngày 28/2/2024 Ban QLDA Nghi Sơn đã ban hành Kế hoạch số 172/KH-BQLDAKV về tuyên truyền đến toàn thể cán bộ công nhân viên chức.

Bên cạnh đó, Ban QLDA Nghi Sơn đã chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế toán bổ sung, hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế quản lý sử dụng tài sản, công khai dự toán tài chính, tài sản công đầy đủ theo quy định; thực hiện thu chi tài chính, kê khai nộp thuế đầy đủ đúng quy định. Kê khai nộp thuế đầy đủ, đúng quy định, nộp tiền thu hồi theo Quyết định số 229 ngày 23/1/2024 của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa.

Điều chỉnh giá trị hợp đồng 3 dự án

Trên cơ sở quy định hiện hành của pháp luật, căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị, Ban QLDA đã xây dựng đề án vị trí việc làm mới, hiện nay đang gửi xin ý kiến Sở Nội vụ xem xét. Sau khi có ý kiến Ban QLDA Nghi Sơn sẽ hoàn thiện và phê duyệt theo quy định.

Theo lãnh đạo Ban QLDA Nghi Sơn, sau khi Thanh tra tỉnh Thanh Hóa chỉ ra việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2023, đơn vị đã đưa ra khỏi danh sách kê khai tài sản thu nhập hằng năm đối với những trường hợp không thuộc đối tượng kê khai tài sản, thu nhập.

Ngoài ra, Ban Giám đốc đã chỉ đạo Phòng Kế hoạch Tổng hợp phối hợp với các phòng điều hành dự án và Phòng Kỹ thuật - Thẩm định để thực hiện công tác điều chỉnh giảm giá trị hợp đồng xây lắp tại 3 dự án theo kiến nghị của Thanh tra tỉnh.

Ban QLDA Nghi Sơn đã ban hành Quyết định số 19/QĐ-BQLDAKV ngày 15/3/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng Công trình “Xây dựng kéo dài kênh thoát nước làm mát của Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn; Quyết định số 20/QĐ-BQLDAKV ngày 18/3/2024 phê duyệt dự toán điều chỉnh chi phí xây dựng Dự án “Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường  Bắc Nam 3 - Khu kinh tế Nghi Sơn; Quyết định số 21/QĐ-BQLDAKV ngày 18/3/2024 phê duyệt điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng dự án đầu tư hệ thống thoát nước 513 Khu kinh tế Nghi Sơn.

Trên cơ sở này, Phòng Kế hoạch Tổng hợp đã hoàn thành thương thảo với các nhà thầu và ký kết các phụ lục hợp đồng để điều chỉnh giá trị theo các quyết định nói trên. Tổng giá trị điều chỉnh giảm của các hợp đồng là gần 448 triệu đồng.

Trước đó, ngày 23/9/2024 Báo Thanh tra đăng bài “Thanh Hóa: Ban QLDA Nghi Sơn phải chấn chỉnh, khắc phục các sai phạm trong kết luận thanh tra”, phản ánh kết luận của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa về việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCTN; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Ban QLDA Nghi Sơn phát hiện nhiều khuyết điểm, vi phạm tại đơn vị này.

Văn Thanh