Ngày 22/1/2020, Thanh tra TP đã ban hành Kết luận thanh tra số 01/KLTT-P2 về thanh tra toàn diện dự án Khu sinh thái văn hóa hồ Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh. Các đối tượng liên quan tới kết luận thanh tra gồm có: UBND huyện Bình Chánh, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV (SAGRI), Công ty Cổ phần Sinh thái Văn hóa Vĩnh Lộc (Công ty Vĩnh Lộc), Công ty Cổ phần Quốc tế C&T…

Ngày 27/3/2020, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã chủ trì, nghe báo cáo về Kết luận thanh tra số 01/KLTT-P2. Theo đó, Chủ tịch UBND TP thống nhất cơ bản nội dung kết luận thanh tra.

Chủ tịch UBND TP giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND TP xem xét điều chỉnh hoặc thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 21/1/2011 của UBND TP vì chưa đầy đủ pháp lý về trình tự, thủ tục, trường hợp phải thu hồi.

Tham mưu UBND TP thu hồi đất của Công ty Đầu tư xây dựng Bình Chánh đã được giao theo Quyết định số 1104/QĐ-TTg ngày 26/11/1999 của Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định pháp luật.

Tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có thiếu sót trong việc tham mưu ban hành Quyết định số 353/QĐ-UBND chưa đầy đủ pháp lý về trình tự, thủ tục.

leftcenterrightdel

 Theo ghi nhận của PV Báo Thanh tra, nhiều khu vực trong dự án bị san lấp trái phép. (Ảnh: TM)

Sau khi có kết quả phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/2000 khu sinh thái văn hóa hồ Vĩnh Lộc, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND huyện Bình Chánh và các đơn vị liên quan xây dựng tiêu chí, kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, triển khai xã hội hóa việc thực hiện dự án trình UBND TP; tham mưu UBND TP lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hướng xã hội hóa.

Chủ tịch UBND TP cũng giao Sở Tài chính hướng dẫn đơn vị có trách nhiệm quyết toán số tiền 2,452 tỷ đồng chi phí bồi thường 11,0601ha.

leftcenterrightdel
 Tình trạng xây dựng không phép tại dự án Khu sinh thái, văn hóa hồ Vĩnh Lộc diễn ra phức tạp trong nhiều năm. (Ảnh: TM)

Liên quan tới các thiếu sót, sai phạm được nêu tại Kết luận thanh tra, Chủ tịch UBND TP giao UBND huyện Bình Chánh tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân đã có thiếu sót trong việc quản lý đất đai, xử lý các vi phạm về xây dựng và lấn chiếm đất đai tại khu đất thuộc dự án, việc chậm triển khai chọn đơn vị tư vấn thực hiện lập quy hoạch 1/2000.

Khẩn trương lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 của Khu sinh thái văn hóa, xem xét việc điều chỉnh cho phù hợp giữa ranh quy hoạch được duyệt và ranh giao đất của Thủ tướng Chính phủ, kênh giới, lộ giới, yếu tố liền ranh, liền thửa theo quy định hiện hành.

Kiểm tra việc quản lý đất đai, xây dựng, xử lý vi phạm phần đất thuộc dự án tại 3 xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B và Phạm Văn Hai báo cáo kết quả cho UBND TP và Thanh tra TP.

Bên cạnh đó, khẩn trương rà soát báo cáo nguồn gốc, pháp lý sử dụng đất, tình hình sử dụng đất đối với khu đất nêu trên để áp dụng pháp luật phù hợp về việc thực hiện dự án khu sinh thái văn hóa hồ Vĩnh Lộc theo quy định của Luật Đất đai, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu và Luật Nhà ở; tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân thuộc khu vực dự án sau khi có Quyết định số 353/QĐ-UBND; báo cáo kết quả cho UBND TP, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Đối với SAGRI, Chủ tịch UBND TP yêu cầu đơn vị này thực hiện thoái vốn tại Công ty Vĩnh Lộc theo quy định, các phát sinh tranh chấp nếu có với Công ty Cổ phần quốc tế C&T, Công ty Vĩnh Lộc do Tòa án giải quyết theo quy định.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện quyết toán số tiền hơn 2,452 tỷ đồng chi phí bồi thường 11,0601ha; tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân của Tổng Công ty đã có các thiếu sót như trong Kết luận thanh tra.

 

Tuấn Minh