Tại Quyết định số 503/QĐ-STNMT đã bãi bỏ Quyết định số 41/QĐ-STNMT ngày 25/01/2014 của Giám đốc Sở TN&MT về việc bổ nhiệm ngạch và xếp lương công chức đối với ông Lê Đình Quý (nhân viên văn phòng Sở) với lý do nâng công chức không đúng quy định.

Đối với bà Vũ Thị Huyền, nhân viên công tác tại Chi cục Biển, hải đảo cũng bị ban hành Quyết định số 540/QĐ-STNMT bãi bỏ Quyết định số 42/QĐ-STNMT ngày 25/01/2014 của Giám đốc Sở TN&MT về việc bổ nhiệm ngạch và xếp hạng lương công chức.

Trường hợp bà Phạm Thị Hằng, nhân viên Văn phòng Sở (đã nghỉ hưu và hưởng chế độ BHXH từ tháng 11/2017) theo Quyết định số 780/QĐ-STNMT ngày 6/7/2017 của Giám đốc Sở TN&MT cũng được xác định là nâng ngạch công chức không đúng quy định.

Ngoài ra, Giám đốc Sở TN&MT Thanh Hóa đã ra Quyết định số 599/QĐ-STNMT về việc bãi bỏ và thu hồi các quyết định của Giám đốc Sở TN&MT liên quan đến tuyển dụng công chức không qua thi tuyển, điều động, bổ nhiệm không đúng quy định đối với ông Vũ Đình Hùng, Phó Trưởng Phòng Tài nguyên Khoáng sản.

Theo đó, bãi bỏ và thu hồi Quyết định số 222 ngày 07/5/2014 của Giám đốc Sở TN&MT về việc bổ nhiệm ông Vũ Đình Hùng, chuyên viên Phòng Tài nguyên Khoáng sản giữ chức Phó trưởng phòng Tài nguyên Khoáng sản.

Văn Thanh