Năm 2023, toàn ngành Thanh tra tỉnh Quảng Bình thực hiện 482 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó gồm: 75 cuộc thanh tra hành chính, 407 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm trên 44,3 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi trên 36,8 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính số tiền gần 5,9 tỷ đồng, kiến nghị khác là gần 1,6 tỷ đồng. Đồng thời, kiến nghị xử lý hành chính 137 tổ chức, 489 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 10 vụ có dấu hiệu vi phạm. Từ đó, yêu cầu các đơn vị được thanh tra chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm trong công tác quản lý nhà nước và xác định trách nhiệm, xử lý đối với các sai phạm. Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của tỉnh tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực đã được thanh tra.

Riêng Thanh tra tỉnh Quảng Bình đã thực hiện 17 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó đang thực hiện 2 cuộc thanh tra, ban hành 16 Kết luận thanh tra (KLTT). Qua thanh tra, phát hiện sai phạm trên 29,6 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi số tiền hơn 26,8 tỷ đồng, kiến nghị khác là gần 2,8 tỷ đồng, kiến nghị xử lý hành chính 12 tổ chức và 50 cá nhân. Đến nay các đơn vị đã nộp số tiền sai phạm vào ngân sách nhà nước số tiền là trên 11,9 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo Thanh tra tỉnh Quảng Bình công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được coi là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên gắn liền với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Từ đó, giải quyết yêu cầu, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của cơ quan, tổ chức, công dân, góp phần ổn định chính trị, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong năm, ngành Thanh tra Quảng Bình cùng với các cơ quan hành chính Nhà nư­­­­ớc cùng cấp tiếp 2.121 lượt công dân. Thông qua công tác tiếp công dân, Thanh tra tỉnh đã tuyên truyền, giải thích các chính sách pháp luật nói chung, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản liên quan khác.

Bên cạnh đó, các ngành, các cấp tỉnh Quảng Bình đã nhận hơn 2.700 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân. Các ngành, các cơ quan hành chính Nhà nước trong tỉnh đã giải quyết được 87/106 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đạt tỷ lệ trên 82%.

Riêng Thanh tra tỉnh, được UBND tỉnh Quảng Bình giao xác minh giải quyết: 9 đơn, trong đó có 6 đơn khiếu nại, 3 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh. Đến nay đã giải quyết xong 6/9 vụ, trong đó đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 3 quyết định giải quyết khiếu nại lần hai, 3 kết luận giải quyết tố cáo, còn 3 vụ đang trong quá trình giải quyết. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình không còn tồn đọng vụ việc đông người, phức tạp.

Để hưởng ứng và triển khai các phong trào thi đua, Thanh tra tỉnh Quảng Bình đã có Kế hoạch số 122/KH-TTr ngày 21/02/2023 về việc phát động và thực hiện phong trào thi đua ngành Thanh tra tỉnh Quảng Bình, với chủ đề: “Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả”. Trên cơ sở chủ đề của phong trào thi đua năm 2023, ngành Thanh tra tỉnh Quảng Bình đã hưởng ứng và phát động các phong trào thi đua, như: Toàn ngành Thanh tra đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2023; cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau; cán bộ, công chức thi đua thực hiện văn hoá công sở; cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới…

Theo Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Bình Lê Công Hữu, tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị luôn tự giác, gương mẫu trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cán bộ Thanh tra tỉnh Quảng Bình luôn khắc sâu lời dạy của  Hồ Chủ tịch : “Cán bộ thanh tra như cái gương cho người ta soi mặt, gương mờ thì không soi được”.

Với những thành tích xuất sắc trong công tác thanh tra năm 2023, Thanh tra tỉnh Quảng Bình vinh dự được Tổng Thanh tra Đoàn Hồng Phong trao cờ thi đua của TTCP vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước ngành Thanh tra năm 2023.

 

 

Minh Tân