Năm 2023, toàn ngành Thanh tra TP Đà Nẵng đã triển khai 52 cuộc thanh tra hành chính, trong đó có 46 cuộc theo kế hoạch và 6 cuộc đột xuất trên các lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân (TCD), giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN); thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác đấu thầu, mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao; việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thực hiện các nghĩa vụ tài chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất... Ban hành 38 kết luận thanh tra liên quan đến 74 đơn vị, tổ chức. Riêng Thanh tra TP đã triển khai 12 cuộc thanh tra, ban hành 10 kết luận thanh tra.

Qua thanh tra, phát hiện tổng số tiền sai phạm là 2,67 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 2,63 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác 33 triệu đồng, kiến nghị nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, chấn chỉnh kịp thời những sai sót của đơn vị và cá nhân liên quan để đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật; chuyển cơ quan điều tra 2 vụ gồm: Việc quản lý, sử dụng đất đai đối với thửa đất số 158 Nguyễn Chí Thanh của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng - Xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵng; việc quản lý, sử dụng đất đai đối với 8 thửa đất của Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng.

Thanh tra các sở, ngành đã triển khai 5.243 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, trong đó có 4.966 cuộc thường xuyên, 197 cuộc theo kế hoạch và 80 cuộc đột xuất trên các lĩnh vực với 6.780 tổ chức, cá nhân. Qua đó, phát hiện 4.719 đơn vị, cá nhân sai phạm; ban hành 4.725 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt là 13,1 tỷ đồng.

leftcenterrightdel
 Công tác thanh tra đã góp phần ổn định để phát triển TP Đà Nẵng. Ảnh: N.P

Công tác TCD, giải quyết kịp thời các KN,TC của công dân được lãnh đạo các cấp xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu nhằm giữ vững ổn định chính trị - xã hội của TP; xem đây là một trong các tiêu chí đánh giá kết quả thi đua hàng năm của các sở, ngành, quận, huyện.

Trong năm, cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, ngành và các cơ quan thanh tra trên địa bàn đã tiếp 4.508 lượt/4.724 người. Trong đó, Ban TCD TP tiếp 685 lượt người; lãnh đạo UBND TP tiếp dân định kỳ và đột xuất 60 lượt người; thủ trưởng các cấp, các ngành tiếp 829 lượt/978 người; các cơ quan thanh tra tiếp 2.934 lượt/3.001 người. Số đoàn đông người là 23 đoàn với 273 người.

Tiếp nhận 7.059 đơn KN,TC, kiến nghị, phản ánh. Qua phân loại, tổng số vụ việc KN thuộc thẩm quyền phải giải quyết là 87 vụ việc và đã giải quyết 76 vụ, còn lại đang giải quyết. Tổng số vụ việc TC thuộc thẩm quyền phải giải quyết là 76 vụ, đã giải quyết 62 vụ, có 29 vụ TC sai, 11 vụ đúng, 16 vụ TC có đúng có sai và 6 vụ rút, đình chỉ TC. Tổng số vụ việc kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền phải giải quyết là 3.474, trong đó, đã giải quyết 2.790 vụ việc, đang giải quyết 684 vụ việc.

Thanh tra TP đã tham mưu UBND TP ban hành các văn bản triển khai các nội dung liên quan đến công tác PCTN, thực hiện các báo cáo chuyên đề và định kỳ theo yêu cầu của các cơ quan Trung ương, Thành ủy và Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực; tham mưu về công tác đánh giá PCTN cấp tỉnh năm 2022…

Trong kỳ, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị đã tổ chức được 376 lớp tuyên truyền pháp luật PCTN cho 15.219 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân tham dự.

Số người có nghĩa vụ kê khai thuộc phạm vi quản lý của UBND TP đã thực hiện kê khai tài sản, thu nhập là 3.562 người, trong đó, thuộc thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập của Thanh tra TP là 2.344 người. Thanh tra TP đã ban hành quyết định xác minh tài sản, thu nhập theo kế hoạch đối với 60 trường hợp, có kết luận xác minh đối với 10 trường hợp.

Thanh tra TP chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc cập nhật, bổ sung, nâng cấp phần mềm Hệ thống Cơ sở dữ liệu quản lý công tác TCD, xử lý đơn, giải quyết KN,TC trên địa bàn, để đáp ứng yêu cầu sử dụng của các cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả công tác, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của ngành.

Thanh tra TP đã tham mưu UBND TP ban hành Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 8/2/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân trên địa bàn TP. Công tác tham mưu soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật tuân thủ chặt chẽ trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành, từ khâu xây dựng dự thảo, tổ chức lấy ý kiến góp ý và gửi cơ quan thẩm định trước khi trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, ban hành. Do đó, cơ bản đảm bảo được tính thống nhất, hợp hiến, hợp pháp giữa văn bản địa phương và văn bản cấp trên; tính hiệu lực, hiệu quả và khả thi của văn bản quy phạm pháp luật.

Kết quả bình xét thi đua của toàn Cụm Thi đua số 1 đã thống nhất đề nghị lãnh đạo Thanh tra Chính phủ tặng Cờ Thi đua xuất sắc năm 2023 cho Thanh tra TP Đà Nẵng.

Ngọc Phó