Theo Kế hoạch thanh tra năm 2024 được phê duyệt tại Quyết định số 1196/QĐ-BXD ngày 30/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, trong quý I/2024, Thanh tra Bộ đã triển khai 1 đoàn thanh tra về công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng tại tỉnh Long An.

Về thanh tra đột xuất, Thanh tra Bộ Xây dựng triển khai 1 cuộc thanh tra việc thực hiện công vụ trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp tại 7 đơn vị thuộc Bộ Xây dựng theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ và Kế hoạch số 2960/KH-TTCP ngày 8/12/2023 của Thanh tra Chính phủ về thanh tra chuyên đề trách nhiệm về thực hiện công vụ của cán bộ, công chức trên phạm vi cả nước.

“Hiện các cuộc thanh tra được triển khai trong quý I đang trong thời hạn thanh tra trực tiếp tại nơi được thanh tra, dự kiến sẽ kết thúc trong tháng 4/2024”, Phó Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng cho biết.

Đối với kết quả thanh tra hoạt động quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ nhiều tầng, nhiều căn hộ trên địa bàn TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương của 3 đoàn thanh tra theo Công điện 991/CĐ-TTg ngày 22/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, ông Tuấn cho biết, đang trong quá trình dự thảo kết luận, dự kiến hết tháng 4/2024 sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Phó Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng cho biết, Bộ tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác giám sát hoạt động của đoàn thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra năm 2022 và thực hiện giám sát đầy đủ đối với các đoàn thanh tra đã triển khai.

“Theo phản ánh của các đơn vị, quá trình làm việc, đoàn thanh tra làm việc công khai, minh bạch, đúng theo quy định pháp luật, không có bất kỳ phát ngôn và hành vi nào trái pháp luật, không làm ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị được thanh tra. Trưởng đoàn và các thành viên đoàn thanh tra tuân thủ chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra trong quá trình làm việc, không có các hành vi sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho cơ quan, đơn vị được thanh tra”, ông Tuấn cho biết.

Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra và quyết định xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện theo quy định tại Luật Thanh tra năm 2022, Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Bộ Xây dựng chỉ đạo Thanh tra Bộ tăng cường công tác đôn đốc đối với các chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra.

leftcenterrightdel
Cuối tháng 4/2024, Bộ Xây dựng sẽ có báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về kết quả thanh tra hoạt động quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ nhiều tầng, nhiều căn hộ trên địa bàn TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Ảnh: TQ 

“Trong kỳ báo cáo, các đơn vị được thanh tra đã khắc phục về kinh tế số tiền 191,8 tỷ đồng (trong đó, thực hiện phê duyệt điều chỉnh giảm dự toán số tiền 190,8 tỷ đồng; giảm trừ khi thanh, quyết toán số tiền 468 triệu đồng; thu về tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ số tiền 91,3 triệu đồng; khắc phục xử lý đối với kinh phí bảo trì và chuyển trả kinh phí bảo trì theo quy định số tiền 398,3 triệu đồng); xử lý về hành chính đối với 7 cá nhân; thực hiện 3 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 140 triệu đồng” - ông Tuấn cho biết.

Đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong quý I năm 2024, lãnh đạo Bộ và bộ phận tiếp công dân đã tiếp 28 lượt công dân, tiếp nhận và xử lý 254 lượt đơn. Trong đó, đơn thuộc thẩm quyền 4 đơn tương đương với 4 vụ việc (đã giải quyết xong 1 vụ, 3 vụ việc đang trong quá trình giải quyết. Đơn không thuộc thẩm quyền 250 lượt đơn gồm các đơn (vụ việc) đã có quyết định giải quyết, đơn trùng lặp, đơn không hợp lệ...

Bộ Xây dựng đã có văn bản và giao Thanh tra Bộ ban hành theo thẩm quyền 98 văn bản, bao gồm: Các công văn chuyển đơn, hướng dẫn công dân gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền; các văn bản hướng dẫn địa phương giải quyết, báo cáo, góp ý theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, cơ quan của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội.

Đối với công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), ông Đinh Quang Tuấn cho biết, Bộ Xây dựng đã ban hành 3 kế hoạch công tác năm 2024, gồm Quyết định số 55/QĐ-BXD ngày 23/1/2024 về việc ban hành kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 của Bộ Xây dựng.

Quyết định số 92/QĐ-BXD ngày 31/1/2024 về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống khủng bố năm 2024 của Bộ Xây dựng và Quyết định số 154/QĐ-BXD ngày 7/3/2024 về việc ban hành kế hoạch thực hiện công tác PCTN, tiêu cực năm 2024, trong đó, tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác quán triệt, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCTN, tiêu cực; rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước ngành Xây dựng, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực; thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực và thu hồi tài sản tham nhũng...

Trần Quý