Báo cáo tại cuộc họp, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp Trần Đăng Vinh cho biết, trong tháng 1/2023, mặc dù là tháng có nhiều ngày nghỉ Tết Nguyên đán, nhưng các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch và nhiệm vụ Tổng TTCP phủ giao.

Các cục, vụ, đơn vị có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch và được giao, trong đó tiếp tục quan tâm hoàn thiện dự thảo kết luận thanh tra để báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Ban hành 1 kết luận thanh tra, tiếp tục thực hiện các cuộc thanh tra, trong đó triển khai được 3 cuộc thanh tra mới theo kế hoạch, ban hành báo cáo kết quả thanh tra theo Nghị quyết 73.

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, chủ động phối hợp với các địa phương tuyên truyền, vận động công dân đeo bám tại Hà Nội trong dịp Tết trở về địa phương ăn Tết.

Trong tháng 1/2023, Trụ sở Tiếp công dân Trung ương đã tiếp 562 lượt với 939 công dân đến trình bày 561 vụ việc; 26 đoàn đông người (25 vụ việc).

Ban Tiếp công dân Trung ương tiếp nhận 1.324 đơn (tháng trước chuyển sang 244 đơn, tổng số đơn phải xử lý là 1.568 đơn), đã phân loại, xử lý 1.411 đơn, trong đó hướng dẫn, chuyển 464 đơn đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết.

Triển khai hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng (PCTN) và Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục xác minh tài sản, thu nhập năm 2022; xây dựng Chiến lược quốc gia về PCTN; hoàn thành và ban hành thông báo điểm đánh giá công tác PCTN năm 2021 của các địa phương; giúp Tổng Thanh tra chuẩn bị báo cáo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo và hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra công tác PCTN tại các địa phương theo Kế hoạch.

TTCP ban hành 13 kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 như: Kế hoạch chi tiết hoạt động thanh tra, Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra; kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; kế hoạch nghiên cứu khoa học; kế hoạch tuyên truyền trên Báo Thanh tra, Tạp chí Thanh tra; kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; kế hoạch cải cách hành chính; kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính; 2 kế hoạch xây dựng 2 nghị định thi hành Luật Thanh tra (sửa đổi), qua đó, bảo đảm sự chủ động, khoa học trong triển khai công tác năm 2023.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: PV

Tháng 1/2023, TTCP hoàn thành các nhiệm vụ tổng kết năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023, trong đó, đã tổ chức thành công các Hội nghị Tổng kết ngành thanh tra, tổng kết cơ quan, đơn vị, bình bầu thi đua, khen thưởng; chuẩn bị các báo cáo phục vụ hội nghị của Chính phủ với địa phương, hội nghị giao ban nội chính Trung ương…

Đồng thời bảo đảm chế độ tiền lương, tiền thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tổ chức thăm hỏi cán bộ hưu trí, phân công trực Tết, đảm an ninh, an toàn, tiết kiệm. Tổ chức buổi khai Xuân vui vẻ đầm ấm tạo khí thế ngay từ đầu Xuân năm mới.

Ngoài ra, các mặt công tác khác được các cục, vụ, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng. 

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong đánh giá cao các ý kiến tham gia tại cuộc họp và cơ bản đồng ý với dự thảo báo cáo kết quả công tác tháng 1 cũng như phương hướng triển khai nhiệm vụ tháng 2/2023.

Tổng TTCP ghi nhận những kết quả đạt được trong tháng 1 của các đơn vị, cục vụ, trong đó nổi bật là công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC), công tác PCTN, xây dựng thể chế.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng TTCP cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, như: Một số công việc thực hiện còn chậm, chất lượng chưa cao; việc chấp hành chế độ thông tin báo cáo chưa nghiêm; sự phối hợp giữa các đơn vị còn hạn chế.

Về nhiệm vụ tháng 2, Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong đề nghị các cục, vụ được giao chủ trì phải chủ động, linh hoạt trong triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2023 và các cuộc thanh tra đột xuất được giao; chú trọng thực hiện có hiệu quả các cuộc thanh tra theo nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực.

Tổng TTCP đề nghị các đơn vị, cục vụ tập trung triển khai theo kế hoạch thanh tra năm 2023. Ngoài ra, tập trung triển khai theo kế hoạch thanh tra về công tác quản lý quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC, Tổng TTCP đề nghị Ban Tiếp công dân Trung ương tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan trong công tác tiếp công dân tại Trụ sở, đảm bảo các công dân đến Trụ sở đều được tiếp, hướng dẫn theo quy định. Các cục địa bàn chủ trì, phối hợp với Ban Tiếp công dân Trung ương chủ động nắm tình hình KN,TC trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt là ở những địa phương đang có hoặc tiềm ẩn xảy ra vụ việc đông người, phức tạp để đôn đốc, phối hợp với địa phương giải quyết, xử lý...

Về PCTN, Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong đề nghị Cục IV sớm hoàn thành trong quý I về kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022; trình ban hành kế hoạch thực hiện Đề án Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập...

Cục IV chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tổng hợp tham mưu thực hiện kết luận của Tổng Bí thư, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực tại Phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo.

Về công tác thể chế, Vụ Pháp chế sớm trình ban hành kế hoạch xây dựng thể chế năm 2023; tiếp tục xây dựng 2 nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra (sửa đổi), hoàn thành, trình Chính phủ trong tháng 5/2023...

Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong lưu ý các đơn vị, cục, vụ nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong quản lý, tham mưu chỉ đạo, điều hành hoạt động thanh tra; tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/BCSĐ của Ban Cán sựĐDảng và Quy chế 465 về hoạt động đoàn thanh tra của TTCP.

Công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, kỷ luật phát ngôn và bảo vệ bí mật nhà nước.

Phương Anh- Phương Hiếu