Trong tháng 2, toàn ngành đã tham mưu thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo (KNTC), kiến nghị phản ánh (KNPA); rà soát, tập trung xử lý các vụ việc KNTC tồn đọng, phức tạp kéo dài.

Tổ chức tiếp 203 lượt người đến KNTC, KNPA; tiếp nhận, xử lý 92 đơn thư; đã giải quyết 8/16 vụ việc KNTC, đạt tỷ lệ 50%.

Toàn ngành đã thực hiện 54 cuộc thanh tra, kiểm tra; phát hiện sai phạm tại 46 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền sai phạm 163,3 triệu đồng (trong đó, kiến nghị thu hồi 56.8 triệu đồng), xử phạt vi phạm hành chính 35 trường hợp với số tiền 205,5 triệu đồng, kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm các cá nhân liên quan đến các sai phạm.

Theo Chánh Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh Võ Văn Phúc, thời gian tới, trọng tâm tháng 3, Thanh tra tỉnh sẽ chỉ đạo các đoàn thanh tra đã triển khai tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, trong đó, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ đột xuất.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản lý địa bàn, bám sát các địa phương, đơn vị để chủ động nắm chắc tình hình, vụ việc.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về phòng chống tham nhũng. Thực hiện giám sát hoạt động các đoàn thanh tra, tổ công tác.

Cùng với đó, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản về xử lý ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu; thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ; gắn với việc chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống Covid-19 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Xuân Thống