Mục tiêu phong trào thi đua năm 2023 là tạo khí thế sôi nổi trong Khối Các đơn vị sự nghiệp, tạo chuyển biến về nhận thức, phát huy tính chủ động sáng tạo của viên chức, người lao động, các tổ chức đoàn thể trong từng đơn vị hăng hái thi đua, vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ chung của ngành và của mỗi đơn vị.

Phát hiện kịp thời các điển hình tiên tiến, những tập thể, cá nhân tiêu biểu để nhân rộng, làm cho phong trào thi đua trở nên thiết thực, hiệu quả, tác động tích cực, mạnh mẽ đến chất lượng, hiệu quả của công tác chuyên môn của ngành, của đơn vị.

Thông qua phong trào thi đua để rèn luyện, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tăng cường sự hiểu biết, gắn bó, phối hợp giữa các đơn vị sự nghiệp để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao; tiếp tục nâng cao vị trí, vai trò của khối trong phong trào thi đua chung của ngành Thanh tra.

Tại buổi ký kết giao ước thi đua, đại diện các đơn vị của Khối Thi đua đã thảo luận và nhất trí cùng nhau triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, như: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện chủ đề thi đua năm 2023 do TTCP phát động “Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả”, vận động, động viên viên chức, người lao động trong toàn khối quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, các chương trình công tác năm 2023 theo nghị quyết, kế hoạch của Ban Cán sự Đảng, của TTCP và của từng đơn vị…

Tiếp tục đổi mới công tác thi đua theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị: Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua ở mỗi đơn vị theo hướng thiết thực, hiệu quả, đúng quy định pháp luật, bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của mỗi đơn vị…

leftcenterrightdel
Toàn cảnh lễ ký kết giao ước thi đua Khối Các đơn vị sự nghiệp TTCP. Ảnh: Phương Anh 

Về công tác phòng, chống tham những, tiêu cực, Khối Thi đua tiếp tục triển khai có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật và chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống tiêu cực, lãng phí. Tập trung thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhất là công tác kê khai tài sản, xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn…

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm của viên chức, người lao động, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; trong đó yêu cầu: Tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nghiêm các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương…

Thi đua đổi mới hình thức, phương pháp hoạt động thanh tra; áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thanh tra, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành trên các lĩnh vực hoạt động…

Phát động, tổ chức các phong trào thi đua gắn với việc tuyên truyền thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chương trình công tác của các đơn vị, các quy định của ngành.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng thể chế và xây dựng ngành…

Tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở”…

Trên cơ sở các nội dung giao ước thi đua, các đơn vị trong Khối Thi đua đã đăng ký các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng phù hợp đối với các tập thể và cá nhân trong năm 2023.

Phát biểu kết luận, bà Nguyễn Thị Hoa - Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Thanh tra chúc mừng buổi lễ thành công tốt đẹp với sự thống nhất, đồng thuận cao của các đơn vị, là cơ sở để mỗi đơn vị thành viên phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, cũng như góp phần cùng ngành Thanh tra thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch công tác năm 2023.

Phương Anh