Theo Sở TN&MT, Công ty Thái Tuấn hoạt động sản xuất vải, sợi, dệt may (có công đoạn nhuộm vải) với tổng diện tích sản xuất là là hơn 3,6ha, số lượng công nhân 450 người. Công ty đã được Sở TN&MT cấp Giấy phép môi trường số 1376/GPMT-STNMT-CCBVMT ngày 06/12/2023.

Ngày 26/12/2023, Sở TN&MT đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước tại Công ty Thái Tuấn. Kết quả kiểm tra, công ty này đã xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống xử lý nước thải công suất thiết kế 2.500m3/ngày đêm, lưu lượng xả thải thực tế trung bình 1.168m3/ngày đêm.

Theo phiếu phân tích mẫu của Trung tâm Công nghệ và Quản lý môi trường thực hiện, chất lượng nước thải sau xử lý tại hố ga cuối trước khi thải ra ngoài môi trường của Công ty Thái Tuấn có thông số BOD5 = 63mg/l vượt 1,4 lần và thông số COD vượt 1,11 lần so với giới hạn…

Căn cứ kết quả trên, Công ty Thái Tuấn có hành vi vi phạm hành chính “xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 1.000m3/ngày (24 giờ) đến dưới 1.200m3/ngày (24 giờ)", quy định tại điểm n, khoản 2, Điều 18 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, có khung tiền phạt đối với tổ chức từ 200 đến 220 triệu đồng.

Ngày 05/03/2024, Thanh tra Sở TN&MT đã lập biên bản vi phạm hành chính Công ty Thái Tuấn với hành vi nêu trên.

Theo giải trình của Công ty Thái Tuấn, ngày 19/12/2023, Công ty có phối hợp với Trung tâm Công nghệ môi trường Coshet tổ chức lấy mẫu quan trắc nước thải định kỳ hàng quý tại hố ga cuối cùng trước khi thải ra môi trường, các thông số BOD5, và COD đều đạt quy chuẩn cho phép. Theo trích xuất dữ liệu quan trắc tự động ngày 26/12/2023, thông số COD đều dưới mức giới hạn cho phép… Căn cứ mức phạt tiền hiện nay về hành vi vi phạm hành chính nêu trên quá cao, trong thời gian hiện nay Công ty đang cực kỳ khó khăn về tài chính do ảnh hưởng kinh tế chung, kinh tế toàn cầu dẫn đến công ty bị tồn nhiều, năng lực sản xuất giảm so với công suất nhà máy.

Công ty Thái Tuấn kiến nghị được tổ chức lấy mẫu nước thải sau xử lý đột xuất với chi phi do công ty chi trả để xem xét lại các thông số ô nhiễm và có hướng xử lý tiếp theo.

Qua xem xét nội dung giải trình nêu trên của công ty, Sở TN&MT nhận thấy kiến nghị của Công ty Thái Tuấn không có cơ sở pháp lý để xem xét, giải quyết.

Do mức tối đa khung tiền phạt của hành vi vi phạm nêu trên vượt thẩm quyền phạt tiền của Chánh Thanh tra Sở nên Sở TN&MT đã có văn bản kiến nghị Chủ tịch UBND TP ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty Thái Tuấn với số tiền 242 triệu đồng.

Ngoài ra, Công ty Thái Tuấn có trách nhiệm chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích môi trường với số tiền gần 1 triệu đồng.

Chu Tuấn