Từ đó, công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh nhìn chung đạt hiệu quả, đáp ứng kịp thời cho công tác quản lý Nhà nước và hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

Trong quý I năm 2023, ngành Thanh tra tỉnh Đắk Nông thực hiện 33 cuộc thanh tra hành chính. Trong đó, 27 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 6 cuộc thanh tra đột xuất. Qua thanh tra, đã ban hành kết luận 12 cuộc với 14 kết luận thanh tra đối với 267 đơn vị được thanh tra.

Qua hoạt động thanh tra đã phát hiện khuyết điểm, vi phạm, sai phạm về kinh tế số tiền hơn 36 tỷ đồng; sai phạm về đất đai với tổng diện tích 43.368,8m2 đất các loại. Trong đó, các khuyết điểm, sai phạm tập trung trong lĩnh vực: Quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách; mua sắm trang thiết bị giáo dục; đầu tư xây dựng; hoạt động quản lý, cho vay vốn từ quỹ đầu tư phát triển; quản lý, sử dụng đất đai…

Căn cứ vào nội dung, tính chất các khuyết điểm, sai phạm đã kiến nghị xử lý thu hồi nộp vào ngân sách Nhà nước gần 3 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác 33 tỷ đồng.

Ngoài ra, kiến nghị xử lý khác về đất (khắc phục hậu quả, giải tỏa, tháo dỡ…) 43.368,8m2 đất. Đồng thời, xử lý trách nhiệm, kiến nghị xử lý hành chính 6 tổ chức, 146 cá nhân. Đáng chú ý, kiến nghị xử lý hình sự, chuyển thông tin đến cơ quan cảnh sát điều tra xác minh, xử lý 8 vụ việc với 10 đối tượng.

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng trên địa bàn cũng luôn được chú trọng. Cụ thể, thực hiện 7 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân và Luật Phòng, chống tham nhũng (trong đó có 4 cuộc từ năm 2022 chuyển qua); hiện đã ban hành kết luận thanh tra 2 cuộc/2 kết luận đối với 2 đơn vị.

Qua thanh tra phát hiện các hạn chế, khuyết điểm vi phạm chủ yếu như: Chưa ban hành đầy đủ các kế hoạch liên quan đến thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; chưa thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ công tác phòng, chống tham nhũng; tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập còn thiếu đối tượng phải kê khai; bố trí trang thiết bị phục vụ công tác tiếp công dân chưa đầy đủ; chi trả chế độ cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo chưa kịp thời... Hướng dẫn, yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, tồn tại trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng của các đơn vị được thanh tra; kiến nghị xử hành chính 1 tập thể và 2 cá nhân.

Cũng trong quý I năm 2023, ngành Thanh tra tỉnh Đắk Nông thực hiện 25 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, tập trung vào các các lĩnh vực: Nội vụ; giáo dục và đào tạo; khoa học công nghệ; hoạt động kinh doanh in ấn, photocopy, xuất bản và phát hành lịch; hoạt động sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; an toàn vệ sinh thực phẩm; thực hiện chính sách giảm nghèo; chất lượng xây dựng công trình; vận chuyển hành khách; quản lý, sử dụng đất đai; môi trường; tài nguyên nước; hoạt động công chứng; đấu giá tài sản; công tác đấu thầu; viễn thông…

Qua thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đã phát hiện 47 tổ chức, cá nhân có vi phạm, sai phạm trong quản lý, thanh toán tài chính ngân sách; thiếu thủ tục trong hoạt động đấu giá tài sản, sai phạm trong quản lý đất đai, vi phạm trong lĩnh vực xây dựng, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông đường bộ, thực hiện nhiệm vụ khoa học, hành nghề công chứng, đấu giá tài sản, công tác đấu thầu... tổng số tiền sai phạm là 561,1 triệu đồng; sai phạm về đất đai với diện tích 16.940ha đất.

Kiến nghị thu hồi số tiền 15 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 1 dự án với diện tích 16.940ha đất; kiến nghị khác số tiền 546 triệu đồng, ban hành 40 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân với số tiền hơn 1,6 tỷ đồng; xử lý vi phạm bằng hình thức khác 28 trường hợp (tước phù hiệu, giấy phép lái xe) .

Theo đánh giá, nội dung thanh tra theo kế hoạch đã quan tâm, tập trung thanh tra vào các lĩnh vực, vụ việc có nhiều dư luận quan tâm như mua sắm công, quản lý sử dụng đất đai, khoáng sản, môi trường, quản lý bảo vệ rừng, đầu tư xây dựng, quản lý tài chính - ngân sách...

Một số cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp đã được triển khai khẩn trương, kịp thời; hiệu quả, chất lượng các cuộc thanh tra đột xuất được nâng lên, phục vụ kịp thời cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp.

Ngay từ đầu kỳ, khi triển khai xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023, UBND tỉnh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh chủ trì, thực hiện rà soát, xử lý chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và các kế hoạch, văn bản của UBND tỉnh; đã cắt giảm thanh tra tại 144 doanh nghiệp trong dự kiến kế hoạch của 16 sở, ngành (giảm 19%).

Đồng thời, trong quý I năm 2023, tiếp tục theo dõi, rà soát thường xuyên, cắt giảm kịp thời 78 cuộc thanh tra, kiểm tra trùng lặp của 2 đơn vị. Các kế hoạch thanh tra năm 2023 đã được các cơ quan, đơn vị thực hiện công khai trên trang thông tin điện tử. UBND tỉnh tiếp tục duy trì hoạt động đường dây nóng, địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận phản ánh của người dân, doanh nghiệp về hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu.

Hoạt động thanh tra thường xuyên trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của bộ máy Nhà nước, trong đó có việc kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật của các tổ chức, cá nhân và các đối tượng khác chịu sự quản lý của Nhà nước; công tác thanh tra đã kịp thời phát hiện những sai phạm và kiến nghị các biện pháp xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng.

Bên cạnh đó, hoạt động của các tổ chức thanh tra còn tìm ra những sơ hở, yếu kém trong công tác quản lý, phát hiện những quy định chưa phù hợp với yêu cầu thực tế khách quan, từ đó kiến nghị sửa đổi, bổ sung, khắc phục kịp thời, có ý nghĩa tích cực trong việc củng cố trật tự, kỷ cương hành chính và hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý.

Vũ Linh