Ngày 1/3/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 213/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý.

Tiếp đó, ngày 5/4/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định 798/QĐ-BTC về kế hoạch triển khai Quyết định 213/QĐ-TTg.

Thực hiện quy định trên, UBND tỉnh Nghệ An vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã; các doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh quản lý triển khai đề án. Trong đó, giao các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức tuyên tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung tại Quyết định số 213/QĐ-TTg, Quyết định số 798/QĐ-BTC đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và đối tượng khác thuộc phạm vi quản lý; thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công, quy định về chế độ tính khấu hao, hao mòn tài sản cố định.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Kiểm kê tài sản công cấp tỉnh (do đại diện lãnh đạo UBND tỉnh làm Trưởng ban; Giám đốc Sở Tài chính làm Phó Trưởng ban Thường trực và thành viên Ban Chỉ đạo là giám đốc các sở, ngành liên quan để chỉ đạo, hướng dẫn việc kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

Đối với các địa phương, ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo kiểm kê tài sản công cấp huyện để chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc kiểm kê tài sản công của cấp huyện, cấp xã. UBND tỉnh yêu cầu việc thành lập ban chỉ đạo kiểm kê tài sản công phải hoàn thành trước ngày 25/4/2024.

Liên quan chủ trương này, vào tháng 10/2023, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc xử lý trụ sở, tài sản công đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

UBND tỉnh yêu cầu phải phổ biến, quán triệt đầy đủ các quy định, các chỉ đạo của cơ quan, người có thẩm quyền về sắp xếp lại, xử lý tài sản, trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức ở các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp tại Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản liên quan.

Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được sắp xếp thuộc phạm vi quản lý tổ chức thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý trụ sở (nhà, đất), tài sản công theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản liên quan.

Xuân Thống