Khẩn trương, nghiêm túc lộ trình sắp xếp huyện, xã

Ngày 30/1/2023, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 48-KL/TW về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023- 2030.

Để triển khai, tổ chức thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 1757-CV/TU, trong đó, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng và các cơ quan, đơn vị liên quan lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa về việc tiếp tục thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Ông Phạm Xuân Sánh, Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu cho biết, sau khi có chỉ đạo của Tỉnh ủy, huyện đã tiếp nhận công văn của Sở Nội vụ về việc đề xuất phương án sắp xếp đơn vị hành chính các cấp. Để có cơ sở thực hiện, Huyện ủy, UBND huyện đã đề nghị các phòng, ban, ngành của UBND huyện tiến hành góp ý dự thảo phương án về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện giai đoạn 2023- 2025 và giai đoạn 2026 -2030. 

leftcenterrightdel
 Là tỉnh có diện tích lớn, phân bố rộng với nhiều huyện miền núi, việc thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính gặp khó khăn, khiến nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng cho UBND các xã, huyện chưa được đồng bộ. Ảnh: XT

Theo Kết luận 48 của Bộ Chính trị, giai đoạn 2023- 2025, chiểu theo các tiêu chí xã, thị trấn có cả 2 tiêu chuẩn về diện tích và dân số dưới 70%, hoặc xã, thị trấn có diện tích dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% phải sáp nhập, thì trên địa bàn huyện Diễn Châu, qua rà soát có 17 xã, thị trấn dưới quy định này, bắt buộc phải sáp nhập. Đến giai đoạn 2026 -2030, theo tiêu chuẩn quy định xã, thị trấn có diện tích dưới 30% và dân số dưới 300%, thì sau khi thực hiện sáp nhập các xã bắt buộc phải nhập của giai đoạn 2023 - 2025 với các xã liền kề liên quan thì còn lại 4 xã dưới quy định, bắt buộc phải sáp nhập gồm: Diễn An, Diễn Thọ, Diễn Lộc, Diễn Thịnh.

Trước mắt, do quy hoạch chưa được phê duyệt nên huyện dự kiến thực hiện sáp nhập 8 đơn vị, gồm 7 xã Diễn Kỷ, Diễn Hoa, Diễn Ngọc, Diễn Bích, Diễn Phúc, Diễn Tân, Diễn Thành và thị trấn Diễn Châu thành 2 phường/xã. Nếu quy hoạch đô thị Phủ Diễn được thông qua trong tháng 6/2023 thì 8 xã, thị trấn trên sẽ sáp nhập thành 6 phường/xã.

Tại huyện Yên Thành đã tiến hành khảo sát, đánh giá tiêu chuẩn về diện tích và quy mô dân số của từng xã, thị trấn trên địa bàn.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngoài những địa phương có diện tích tự nhiên và quy mô dân số nằm trong các tiêu chí căn cứ tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, đặc thù vùng miền để tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở phải phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch nông thôn, quy hoạch đô thị, xác định rõ đối tượng, lộ trình sắp xếp và phải bảo đảm sự đồng thuận của nhân dân… một số huyện miền núi, biên giới ở Nghệ An, qua đối chiếu thì một số huyện không có đơn vị hành chính nào thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030. 

leftcenterrightdel
Sở Nội vụ Nghệ An - cơ quan tham mưu trong thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã. Ảnh: XT

Tạm dừng tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ cấp huyện, xã

Theo Sở Nội vụ, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính xã, huyện đang được tỉnh Nghệ An phối hợp các địa phương, ngành triển khai theo kế hoạch. Dự kiến có 111 đơn vị hành chính cấp xã trong diện khảo sát, rà soát, lấy ý kiến, trong đó có 74 đơn vị thuộc diện bắt buộc sắp xếp và 37 đơn vị thuộc diện liền kề; sẽ có 47 đơn vị hành chính sau sáp nhập giai đoạn 2023 - 2025 và giảm 64 đơn vị hành chính so với giai đoạn 2019 - 2021.

Ông Nguyễn Viết Hưng, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, quán triệt chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 1757-CV/TU ngày 7/3/2023, cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2035 và dự kiến phương án sắp xếp giai đoạn 2026 - 2030 bảo đảm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại Nghị quyết số 37-NQ/TW và Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị, ban thường vụ các huyện, thành, thị ủy tiếp tục bố trí cán bộ, công chức dôi dư do sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019- 2021, đồng thời có kế hoạch hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền quy định việc sử dụng, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các chế độ, chính sách cho những đối tượng bị tác động khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023- 2025 và giai đoạn 2026 - 2030.

Xuân Thống