Theo Thanh tra tỉnh Nghệ An, năm 2023, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, KN,TC tiếp tục được quan tâm. Công tác tiếp công dân tại các cấp, ngành được thực hiện một cách thường xuyên, nghiêm túc; việc tiếp công dân của thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã được chú trọng và chuyển biến tích cực. Kỹ năng phân loại và xử lý đơn thư của cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư ngày càng được nâng lên.

Các cấp, ngành đã đề cao trách nhiệm, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết KN,TC của công dân ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, do đó hạn chế bức xúc trong nhân dân; đồng thời quan tâm, chỉ đạo giải quyết hiệu quả nhiều vụ việc KN.

Bên cạnh đó, công tác PCTN đã được UBND tỉnh và các cấp, ngành quan tâm triển khai thực hiện.

Trong năm, toàn ngành thực hiện 129 cuộc thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra; tiếp công dân; giải quyết KN,TC và PCTN gắn với thanh tra việc thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Đến nay, đã ban hành kết luận 106 cuộc tại 199 đơn vị, qua đó, kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 48 tổ chức và 218 cá nhân có sai phạm.

Một số đơn vị thực hiện tốt như: Thanh tra tỉnh, thanh tra các địa phương như TP Vinh, thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, huyện Quỳ Hợp.

Trong đó, riêng Thanh tra tỉnh đã thực hiện 9 cuộc thanh tra trách nhiệm người đứng đầu theo kế hoạch thanh tra năm 2023. Hiện đã kết thúc 6 cuộc, đang thực hiện 3 cuộc. Qua thanh tra, kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm 22 tổ chức và 49 cá nhân có sai phạm.

Thời gian tới, toàn tỉnh sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền địa phương, đơn vị trong việc tiếp công dân, giải quyết KN,TC. Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, phù hợp với thực tế đối với các vụ việc KN,TC thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85%; thực hiện tốt các quyết định giải quyết KN, quyết định xử lý TC đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu tỷ lệ trên 90%.

Trong công tác PCTN, chú trọng đề cao tính gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm và làm đi đôi với nói của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong PCTN, tiêu cực.

Xuân Thống