Về nội dung, kế hoạch nhấn mạnh:

1. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản liên quan công tác phòng, chống tham nhũng của UBND TP đã ban hành.

Chú trọng đổi mới hình thức, nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống tham nhũng phù hợp với từng đối tượng và tình hình nhiệm vụ tại cơ quan, tổ chức, địa phương, đảm bảo hiệu quả, thiết thực; kịp thời chỉ đạo, định hướng, cung cấp đầy đủ thông tin về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, kết quả công tác phòng chống tham nhũng liên quan đến trách nhiệm quản lý Nhà nước theo Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03 tháng 02 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng.

2. Xây dựng và hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ. Tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, kiểm soát xung đột lợi ích gắn với siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động của Nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức.

Thường xuyên kiểm tra, rà soát, tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội, các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhằm tạo hành lang pháp lý chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất làm cơ sở thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.

3. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng: đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị nhất là trong công tác quy hoạch, quản lý xây dựng đô thị, quản lý đất đai, đấu thầu, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức...

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng tinh, gọn, tránh gây phiền hà cho nhân dân; công khai, niêm yết các thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp và chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; xây dựng và thực hiện tốt các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; rà soát, chấn chỉnh ngay tình trạng để quá hạn, từ chối hoặc trì hoãn giải quyết thủ tục hành chính không đúng quy định pháp luật; kịp thời điều chuyển, thay thế ngay các cán bộ, công chức, viên chức cố tình sai phạm hoặc giải quyết công việc thường xuyên trễ hạn, có nhiều dư luận, biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, uy tín giảm sút, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thường xuyên rà soát các văn bản trong lĩnh vực phụ trách theo phạm vi chức năng tham mưu quản lý Nhà nước của mình để đề xuất xử lý các nội dung không còn phù hợp và tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các chính sách, quy định.

4. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra công vụ về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp tham nhũng, tiêu cực; thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng; kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, thanh tra chuyên ngành đối với các ngành, lĩnh vực thường xuyên có dư luận về tiêu cực, “tham nhũng vặt”, lãng phí; chú trọng việc giải quyết các hồ sơ hành chính, tư pháp, bổ trợ tư pháp; việc giải quyết các vụ việc, vụ án có dấu hiệu kéo dài, tồn đọng, có dư luận, phản ánh hoặc có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng...

Thường xuyên rà soát, tổ chức thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu lực pháp luật. Công tác thanh tra, kiểm tra phải đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, tránh chồng chéo, hình thức, gây phiền hà cho địa phương, cơ sở, doanh nghiệp.

5. Tăng cường kiểm tra, thanh tra hoạt động quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, tài chính công, đầu tư công; hoạt động đấu thầu, đấu giá; công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao; việc liên doanh, liên kết cung cấp trang thiết bị y tế tại các đơn vị y tế của TP. Xử lý nghiêm minh, kịp thời các trường hợp vi phạm hoặc chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định đối với các hành vi có dấu hiệu tội phạm được phát hiện qua kiểm tra, thanh tra.

6. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục rà soát, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ theo Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 50/CT-TW ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ nhằm tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

7. Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định, định giá tài sản, thu hồi tài sản, khắc phục thiệt hại trong các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phương, cơ sở.

Nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, giải quyết tố cáo, xử lý tin báo tố giác tội phạm, chú trọng công tác xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tạo bước đột phá trong phát hiện, xử lý tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng.

8. Triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tri số 28-TT/TU ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (theo Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị).

9. Phát huy vai trò của Thanh tra nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và các cơ quan báo chí trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng; chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan có thẩm quyền trong phát hiện, xử lý tham nhũng; động viên nhân dân tích cực tham gia phát hiện, phản ánh, tố cáo, cung cấp thông tin về tham nhũng.

10. Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước theo quy định Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

Doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước thực hiện tự kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức mình; có trách nhiệm phản ánh, tố cáo, báo cáo khi phát hiện hành vi tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước theo quy định; đồng thời xác định rõ trách nhiệm xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng tại đơn vị.

Hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp căn cứ vào quy định của Luật Phòng chống tham nhũng và các luật khác có liên quan, ban hành quy tắc đạo đức kinh doanh, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; thực hiện quy tắc ứng xử, cơ chế kiểm soát nội bộ nhằm phòng ngừa, kiểm soát xung đột lợi ích, ngăn chặn hành vi tham nhũng; khuyến khích thành viên, hội viên xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh; giám sát việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tích cực tham gia vào việc hoàn thiện, chính sách, pháp luật.

11. Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; tăng cường chế độ trách nhiệm của các cấp chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập; tăng cường việc kiểm soát biến động tài sản, thu nhập của đối tượng có nghĩa vụ kê khai và việc quản lý, sử dụng bản kê khai.

12. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, rà soát, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các kết luận kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực và chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy; xem xét, xử lý trách nhiệm hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm, đầy đủ các kết luận, kiến nghị của các đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống tham nhũng.

13. Tổ chức biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có đóng góp xuất sắc cho công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022.

14. Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế và đối thoại về phòng, chống tham nhũng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ.